REKLAMA

Shoper S.A.: wyniki finansowe

2022-11-03 06:51
publikacja
2022-11-03 06:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_srodroczny_Grupy_Shoper_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper S.A. 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021
II. Przychody ze sprzedaży 86 479 53 361 18 447 11 706
III. Koszty działalności operacyjnej (68 907) (38 653) (14 699) (8 479)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 738 14 678 3 570 3 220
V. Rentowność operacyjna 19% 28% 19% 28%
VI. Amortyzacja (6 673) (3 658) (1 423) (802)
VII. EBITDA 23 411 18 336 4 994 4 022
VIII. Rentowność EBITDA 27% 34% 27% 34%
IX. Skorygowana EBITDA 25 807 21 800 5 505 4 782
X. Rentowność skorygowana EBITDA 30% 41% 30% 41%
XI. Zysk netto 11 595 19 689 2 473 4 319
XII. Rentowność netto 13% 37% 13% 37%
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 296 15 833 4 543 3 473
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 408) (5 735) (5 420) (1 258)
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 689) (13 634) (2 493) (2 991)
XVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych (15 801) (3 536) (3 370) (776)
XVII. Wybrane dane skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitaowej Shoper S.A. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XVIII. Aktywa trwałe 91 498 53 424 18 788 11 615
XIX. Aktywa obrotowe 16 925 29 931 3 476 6 508
XX. Aktywa razem 108 423 83 355 22 264 18 123
XXI. Kapitał własny 30 611 37 630 6 286 8 182
XXII. Zobowiązania długoterminowe 32 732 18 025 6 721 3 919
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 080 27 700 9 257 6 023
XXIV. Zobowiązania razem 77 812 45 725 15 978 9 942
XXV. Pasywa razem 108 423 83 355 22 264 18 124
XXVI. Wybrane dane finansowe Shoper S.A. 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021
XXVII. Przychody ze sprzedaży 82 670 52 065 17 634 11 421
XXVIII. Koszty działalności operacyjnej (63 169) (37 508) (13 475) (8 228)
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 742 14 525 3 998 3 186
XXX. Rentowność operacyjna 23% 28% 23% 28%
XXXI. Amortyzacja (4 271) (3 239) (911) (710)
XXXII. EBITDA 23 013 17 764 4 909 3 897
XXXIII. Rentowność EBITDA 28% 34% 28% 34%
XXXIV. Skorygowana EBITDA 25 409 21 228 5 420 4 657
XXXV. Rentowność skorygowana EBITDA 31% 41% 31% 41%
XXXVI. Zysk netto 13 542 19 626 2 889 4 305
XXXVII. Rentowność netto 16% 38% 16% 38%
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 235 15 366 4 530 3 371
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 489) (8 202) (5 437) (1 799)
XL. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 556) (13 622) (2 465) (2 988)
XLI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych (15 810) (6 458) (3 372) (1 416)
XLII. Wybrane dane bilansu Shoper S.A. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XLIII. Aktywa trwałe 92 777 54 457 19 052 11 840
XLIV. Aktywa obrotowe 12 622 27 038 2 592 5 879
XLV. Aktywa razem 105 399 81 495 21 644 17 719
XLVI. Kapitał własny 31 609 36 681 6 491 7 975
XLVII. Zobowiązania długoterminowe 30 478 17 511 6 259 3 807
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 312 27 303 8 894 5 936
XLIX. Zobowiązania razem 73 790 44 814 15 153 9 743
L. Pasywa razem 105 399 81 495 21 644 17 718
LI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper S.A. 3 kwartał 2022 3 kwartał 2021 3 kwartał 2022 3 kwartał 2021
LII. Przychody ze sprzedaży 31 396 20 003 6 570 4 366
LIII. Koszty działalności operacyjnej (26 100) (16 032) (5 462) (3 500)
LIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 979 3 926 1 042 857
LV. Rentowność operacyjna 16% 20% 16% 20%
LVI. Amortyzacja (2 706) (1 729) (566) (377)
LVII. EBITDA 7 685 5 655 1 608 1 234
LVIII. Rentowność EBITDA 24% 28% 24% 28%
LIX. Skorygowana EBITDA 9 211 7 312 1 928 1 596
LX. Rentowność skorygowana EBITDA 29% 37% 29% 37%
LXI. Zysk netto 2 914 2 894 610 632
LXII. Rentowność netto 9% 14% 9% 14%
LXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 253 5 124 1 727 1 119
LXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 932) (14 528) (1 032) (3 171)
LXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 723) (488) (2 244) (107)
LXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych (7 402) (9 892) (1 549) (2 159)
LXVII. Wybrane dane finansowe Shoper S.A. 3 kwartał 2022 3 kwartał 2021 3 kwartał 2022 3 kwartał 2021
LXVIII. Przychody ze sprzedaży 28 931 18 801 6 054 4 104
LXIX. Koszty działalności operacyjnej (22 935) (15 129) (4 799) (3 302)
LXX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 627 3 625 1 178 791
LXXI. Rentowność operacyjna 19% 19% 19% 19%
LXXII. Amortyzacja (1 628) (1 363) (341) (297)
LXXIII. EBITDA 7 255 4 988 1 518 1 089
LXXIV. Rentowność EBITDA 25% 27% 25% 27%
LXXV. Skorygowana EBITDA 8 781 6 645 1 838 1 451
LXXVI. Rentowność skorygowana EBITDA 30% 35% 30% 35%
LXXVII. Zysk netto 3 524 2 700 737 589
LXXVIII. Rentowność netto 12% 14% 12% 14%
LXXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 839 4 542 1 640 992
LXXX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 862) (14 988) (1 017) (3 272)
LXXXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 604) (480) (2 219) (105)
LXXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych (7 627) (10 926) (1 596) (2 385)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_srodroczny_Grupy_Shoper_Q3_2022.pdfRaport_srodroczny_Grupy_Shoper_Q3_2022.pdf Raport śródroczny za 3 kwartał 2022 Grupy Kapitałowej Shoper S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-11-03 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki