REKLAMA

Shoper S.A.: wyniki finansowe

2022-09-22 06:43
publikacja
2022-09-22 06:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_polroczny_Grupy_Shoper_H1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Shoper_SA_2022_PSSF_MSSF_skrocone-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Shoper_SA_2022_PSF_MSSF_skrocone-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Shoper S.A. I półrocze 2022 I półrocze 2021 I półrocze 2022 I półrocze 2021
II. Przychody ze sprzedaży 55 083 33 358 11 864 7 336
III. Koszty działalności operacyjnej (42 807) (22 621) (9 220) (4 975)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 759 10 752 2 533 2 365
V. Rentowność operacyjna 21% 32% 21% 32%
VI. Amortyzacja (3 967) (1 929) (854) (424)
VII. EBITDA 15 726 12 681 3 387 2 789
VIII. Rentowność EBITDA 29% 38% 29% 38%
IX. Skorygowana EBITDA 16 596 14 488 3 575 3 186
X. Rentowność skorygowana EBITDA 30% 43% 30% 43%
XI. Zysk netto 8 681 16 795 1 870 3 693
XII. Rentowność netto 16% 50% 16% 50%
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 043 10 709 2 809 2 355
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 476) 8 793 (4 410) 1 934
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (966) (13 146) (208) (2 891)
XVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych (8 399) 6 356 (1 809) 1 398
XVII. Wybrane dane skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Shoper S.A. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVIII. Aktywa trwałe 87 279 53 424 18 647 11 615
XIX. Aktywa obrotowe 23 767 29 931 5 078 6 508
XX. Aktywa razem 111 046 83 355 23 725 18 123
XXI. Kapitał własny 26 310 37 630 5 621 8 182
XXII. Zobowiązania długoterminowe 32 699 18 025 6 986 3 919
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 037 27 700 11 118 6 023
XXIV. Zobowiązania razem 84 736 45 725 18 104 9 942
XXV. Pasywa razem 111 046 83 355 23 725 18 124
XXVI. Wybrane dane finansowe Shoper S.A. I półrocze 2022 I półrocze 2021 I półrocze 2022 I półrocze 2021
XXVII. Przychody ze sprzedaży 53 739 33 264 11 575 7 315
XXVIII. Koszty działalności operacyjnej (40 234) (22 379) (8 666) (4 921)
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 115 10 900 2 825 2 397
XXX. Rentowność operacyjna 24% 33% 24% 33%
XXXI. Amortyzacja (2 643) (1 876) (569) (413)
XXXII. EBITDA 15 758 12 776 3 394 2 810
XXXIII. Rentowność EBITDA 29% 38% 29% 38%
XXXIV. Skorygowana EBITDA 16 628 14 583 3 582 3 207
XXXV. Rentowność skorygowana EBITDA 31% 44% 31% 44%
XXXVI. Zysk netto 10 018 16 926 2 158 3 722
XXXVII. Rentowność netto 19% 51% 19% 51%
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 396 10 824 2 885 2 380
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 627) 6 786 (4 443) 1 492
XL. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (952) (13 142) (205) (2 890)
XLI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych (8 183) 4 468 (1 763) 982
XLII. Wybrane dane bilansu Shoper S.A. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XLIII. Aktywa trwałe 87 702 54 457 18 737 11 840
XLIV. Aktywa obrotowe 19 699 27 038 4 209 5 879
XLV. Aktywa razem 107 401 81 495 22 946 17 719
XLVI. Kapitał własny 26 698 36 681 5 704 7 975
XLVII. Zobowiązania długoterminowe 30 380 17 511 6 491 3 807
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 323 27 303 10 751 5 936
XLIX. Zobowiązania razem 80 703 44 814 17 242 9 743
L. Pasywa razem 107 401 81 495 22 946 17 718
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_półroczny_Grupy_Shoper_H1_2022.pdfRaport_półroczny_Grupy_Shoper_H1_2022.pdf Raport półroczny Grupy Kapitałowej Shoper SA za I półrocze 2022
Opinia_Shoper_SA_2022_PSSF_MSSF_skrócone-sig.pdfOpinia_Shoper_SA_2022_PSSF_MSSF_skrócone-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowago Grupy Shoper SA za I półrocze 2022
Opinia_Shoper_SA_2022_PSF_MSSF_skrócone-sig.pdfOpinia_Shoper_SA_2022_PSF_MSSF_skrócone-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skróconego śródrocznego ssprawozdania finansowago Shoper SA za I półrocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-09-22 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki