REKLAMA

Shoper S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 06:47
publikacja
2021-09-23 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Shoper_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Shoper_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Shoper_2021_PSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Shoper_2021_PSSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE DANE SKONOLIDOWANEGO sPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 33 358 20 849 7 336 4 694
II. Koszty działalności operacyjnej 22 621 13 015 4 975 2 930
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 807 7 783 2 377 1 752
IV. Rentowność operacyjna 32% 37% 32% 37%
V. EBITDA 12 736 9 322 2 801 2 099
VI. Rentowność EBITDA 38% 45% 38% 45%
VII. Skorygowana EBITDA managerska 15 628 10 857 3 437 2 445
VIII. Zysk netto 16 795 5 963 3 693 1 343
IX. Rentowność netto 50% 29% 50% 29%
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 709 8 813 2355 1984
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 793 -747 1934 -168
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -13 146 -530 -2891 -119
XIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 6 356 7 537 1398 1697
XIV. WYBRANE DANE SKONOLIDOWANEGO BILANSU 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 21 141 18 833 4 676 4 081
XVI. Aktywa obrotowe 30 137 24 261 6 666 5 257
XVII. Aktywa razem 51 278 43 094 11 343 9 338
XVIII. Kapitał własny 29 195 24 125 6 458 5 228
XIX. Zobowiązania długoterminowe 4 253 4 903 941 1 063
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 17 831 14 066 3 944 3 048
XXI. Zobowiązania razem 22 084 18 969 4 885 4 111
XXII. Pasywa razem 51 278 43 094 11 343 9 338
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Shoper H1 2021.pdfSrodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Shoper H1 2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021
Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Shoper H1 2021.pdfSprawozdanie Zarządu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Shoper H1 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Shoper S.A.
za I półrocze 2021 roku
2410 Shoper 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf2410 Shoper 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródnocznego skróconego sprawozdania fianansowego Shoper SA
2410 Shoper 2021 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf2410 Shoper 2021 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródnocznego skonoslidowanego sprawozdania fianansowego Grupy kapitałowej Shoper SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki