REKLAMA

SYNTHAVERSE SA: wyniki finansowe

2023-09-20 22:38
publikacja
2023-09-20 22:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SVE_30062023_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SVE_30062023_sprawozdanie_z_dzialanosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Syntahverse_30062023_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży 30 355 22 632 6 580 4 875
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 5 386 3 412 1 168 735
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 4 457 2 889 966 622
IV. Zysk (strata) netto 3 307 1 974 717 425
V. EBITDA 8 597 6 571 1 864 1 415
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 805 -1 556 -1 475 -335
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 765 -6 109 -3 201 -1 316
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 065 11 400 1 532 2 455
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -14 505 3 735 -3 144 804
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 0,03 0,01 0,01
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 0,03 0,01 0,01
XII. Dane odpowiednio na dzień 6/30/2023 12/31/2022 6/30/2023 12/31/2022
XIII. Aktywa razem 193 949 163 099 43 581 34 777
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 328 57 539 18 949 12 269
XV. Zobowiazania długoterminowe 58 520 33 053 13 150 7 048
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 25 808 24 486 5 799 5 221
XVII. Kapitał własny 109 622 105 560 24 632 22 508
XVIII. Kapitał akcyjny 120 217 119 462 27 013 25 472
XIX. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 70 260 65 384 70 260 65 384
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,56 1,61 0,35 0,34
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,56 1,61 0,35 0,34
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SVE_30062023_sprawozdanie finansowe.pdfSVE_30062023_sprawozdanie finansowe.pdf
SVE_30062023_sprawozdanie z dzialanosci.pdfSVE_30062023_sprawozdanie z dzialanosci.pdf
Syntahverse_30062023_raport z przegladu.pdfSyntahverse_30062023_raport z przegladu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-09-20 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki