REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2021-06-16 20:28
publikacja
2021-06-16 20:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_Zarzadu_H1FY21.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_i_JSF_SGN_H121.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZD_GK_SGN_20210331.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Sygnity_skonsolidowane_31032021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Sygnity_jednostkowe_31032021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 052 122 973 22 543 28 343
II. Zysk z działalności operacyjnej 31 314 19 923 6 850 4 592
III. Zysk przed opodatkowaniem 36 603 14 788 8 007 3 408
IV. Zysk netto 32 083 13 348 7 018 3 076
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 1,42 0,59 0,31 0,14
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
VII. Całkowite dochody ogółem 32 083 13 348 7 018 3 076
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 361 26 825 1 610 6 183
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 098) (1 060) (240) (244)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 603) (11 635) (4 070) (2 682)
XI. Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020
XII. Aktywa obrotowe razem 83 846 93 898 17 992 20 743
XIII. Aktywa trwałe razem 193 403 202 480 41 500 44 729
XIV. Suma aktywów 277 249 296 378 59 492 65 472
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 134 145 108 901 28 785 24 057
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 16 500 93 204 3 541 20 589
XVII. Kapitały własne razem 126 604 94 273 27 166 20 826
XVIII. Suma pasywów 277 249 296 378 59 492 65 472
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 733 107 890 19 411 24 866
XX. Zysk z działalności operacyjnej 31 921 17 680 6 983 4 075
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 37 171 12 141 8 131 2 798
XXII. Zysk netto 32 694 9 669 7 152 2 229
XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,45 0,43 0,32 0,10
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 22 567 22 567 22 567 22 567
XXV. Całkowity zysk ogółem 32 694 9 669 7 152 2 229
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 251 22 117 1 367 5 097
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (948) (1 009) (207) (233)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 419) (10 882) (4 029) (2 508)
XXIX. Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 30.09.2020
XXX. Aktywa obrotowe razem 69 622 80 711 14 939 17 830
XXXI. Aktywa trwałe razem 218 447 226 079 46 874 49 942
XXXII. Suma aktywów 288 069 306 790 61 813 67 772
XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 128 537 103 519 27 581 22 868
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem 16 265 92 945 3 490 20 532
XXXV. Kapitały własne razem 143 267 110 326 30 742 24 372
XXXVI. Suma pasywów 288 069 306 790 61 813 67 772


W celu
przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na
dzień 31 marca 2021 roku oraz 30 września 2020 roku, użyto średniego
kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.


Pozycje rachunku
zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze roku obrotowego  2020/2021
zakończone 31 marca 2021 roku i za pierwsze półrocze roku obrotowego 
2019/2020 zakończoe 31 marca 2020 roku przeliczono po średnim kursie
wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji
bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:

- Bilans


4,6603 PLN -
31.03.2021


4,5268 PLN -
30.09.2020


- Rachunek zysków
i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów
pieniężnych


4,5713 PLN - za
pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021


4,3388 PLN - za
pierwszepółrocze roku obrotowego 2019/2020


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarzadu_H1FY21.pdfList Zarzadu_H1FY21.pdf LIST DO AKCJONARIUSZY
SSF i JSF SGN H121.pdfSSF i JSF SGN H121.pdf SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK SGN H121
SZD_GK SGN 20210331.pdfSZD_GK SGN 20210331.pdf SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK SGN H121
Raport z przeglądu Sygnity skonsolidowane 31032021.pdfRaport z przeglądu Sygnity skonsolidowane 31032021.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport z przeglądu Sygnity jednostkowe 31032021.pdfRaport z przeglądu Sygnity jednostkowe 31032021.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2021-06-16 Mariusz Jurak Wiceprezes
2021-06-16 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki