REKLAMA

SWISSMED: wyniki finansowe

2020-12-18 19:44
publikacja
2020-12-18 19:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_na_30.09.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
jedn.Swissmed_2020_PSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2020_PSSF_MSSF-skrocone_RAP_PL_PIE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_GRUPA_KAPITALOWA_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / półrocze / 2020 półrocze /
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2020-04-01 do 2020-09-30 Okres od 2019-04-01 do 2019-09-30 Okres od 2020-04-01 do 2020-09-30 Okres od 2019-04-01 do 2019-09-30
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 13 716 11 594 3 071 2 688
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 796 -4 180 -402 -969
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 623 -5 196 -587 -1 204
V. Zysk (strata) netto -2 303 -5 177 -516 -1 200
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 303 -5 177 -516 -1 200
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -372 -312 -83 -72
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 -190 -4 -44
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 497 -1 690 111 -392
X. Przepływy pieniężne netto razem 109 -2 192 24 -508
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2020 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020 STAN NA DZIEŃ 30-09-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020
XII. Aktywa razem 72 581 72 929 16 034 16 020
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 117 47 172 10 850 10 362
XIV. Zobowiązania długoterminowe 38 079 37 199 8 412 8 171
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 038 9 973 2 438 2 191
XVI. Kapitał własny 23 453 25 757 5 181 5 658
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 23 435 25 739 5 177 5 654
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 516 13 440
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,38 -0,85 -0,08 -0,31
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,83 4,21 0,85 0,39
XXII. SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. JEDNOSTKA DOMIINUJĄCA w tys. zł w tys. EUR
XXIII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2020-04-01 do 2020-09-30 Okres od 2019-04-01 do 2019-09-30 Okres od 2020-04-01 do 2020-09-30 Okres od 2019-04-01 do 2019-09-30
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 13 033 11 243 2 918 2 606
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 571 -3 647 -576 -845
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 142 -4 528 -703 -997
XXVII. Zysk (strata) netto -3 077 -4 528 -689 -1 050
XXVIII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 077 -4 528 -689 -1 050
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 758 637 170 148
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 -183 -11 -42
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -601 -2 703 -135 -627
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 108 -2 249 24 -521
XXXIII. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2020 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020 STAN NA DZIEŃ 30-09-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2020
XXXIV. Aktywa razem 79 703 81 696 17 607 17 946
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 781 60 500 13 427 13 290
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 39 367 41 212 8 696 9 053
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 101 18 946 4 661 4 162
XXXVIII. Kapitał własny 18 222 21 196 4 025 4 656
XXXIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 822 21 196 402 4 656
XL. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 516 13 440
XLI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -1,08 -1,60 -0,24 -0,37
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,98 3,90 0,66 0,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na 30.09.2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na 30.09.2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2020 do 30.09.2020 wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Swissmed Centrum Zdrowia SA
sprawozdanie zarządu I półrocze 2020.pdfsprawozdanie zarządu I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 6 miesiecy trwający od 01.04.2020 do 30.09.2020.
jedn.Swissmed_2020_PSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdfjedn.Swissmed_2020_PSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdf raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowe sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia SA
Swissmed_2020_PSSF_MSSF-skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdfSwissmed_2020_PSSF_MSSF-skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdf raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA I półrocze_2020.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU_GRUPA KAPITAŁOWA I półrocze_2020.pdf Oswiadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki