REKLAMA

SWISSMED: wyniki finansowe

2020-02-28 17:15
publikacja
2020-02-28 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2019...pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019 ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018 ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019 ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 18 996 14 282 4 414 3 324
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 115 -4 628 -956 -1 077
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 731 -5 779 -1 332 -1 345
V. Zysk (strata) netto -5 721 -5 935 -1 330 -1 381
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -5 721 -5 935 -1 330 -1 381
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 190 -3 742 -509 -871
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 946 7 405 452 1 724
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 391 -2 690 -323 -626
X. Przepływy pieniężne netto razem -1 635 973 -380 226
XI. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 31-12-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019 STAN NA DZIEŃ 31-12-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
XII. Aktywa razem 45 602 50 082 10 708 11 643
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 063 39 821 9 643 9 258
XIV. Zobowiązania długoterminowe 32 197 33 032 7 561 7 680
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 866 6 789 2 082 1 578
XVI. Kapitał własny 4 539 10 261 1 066 2 386
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 521 10 243 1 062 2 381
XVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 367 14 224
XIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XX. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,94 -0,97 -0,22 -0,23
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,74 1,68 0,17 0,39
XXII. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019 ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018 ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019 ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 18 292 12 484 4 251 2 906
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 790 -6 401 -1 113 -1 490
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 081 -6 987 -1 413 -1 626
XXVI. Zysk (strata) netto -6 081 -7 129 -1 413 -1 659
XXVII. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -6 081 -7 129 -1 413 -1 659
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 -5 712 16 -1 329
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -149 7 327 -35 1 705
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 567 -670 -364 -156
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -1 645 945 -382 220
XXXII. Aktywa razem 54 387 28 190 12 771 6 554
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 194 22 916 12 961 5 328
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 38 202 12 809 8 971 2 978
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 16 635 9 705 3 906 2 256
XXXVI. Kapitał własny -807 5 274 -190 1 226
XXXVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -807 5 274 -190 1 226
XXXVIII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 14 367 14 224
XXXIX. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XL. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,99 -1,17 -0,23 -0,27
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,13 0,86 -0,03 0,20
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT III KWARTAŁ 2019...pdfRAPORT III KWARTAŁ 2019...pdf Grupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 01.04.2019 do 31.12.2019 (3 kwartał roku obrotowego 2019)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-28 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki