SWISSMED: wyniki finansowe

2019-12-20 19:29
publikacja
2019-12-20 19:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANY_RAPORT_POLROCZNY_I_SKROCONY_RAPORT_JEDNOSTKOWY_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2019_PSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Swissmed_2019_PSSF_MSSF-skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / półrocze / 2019 półrocze /
I. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 30.09.2019 ZA OKRES OD 01.04.2018 DO 30.09.2018 ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 30.09.2019 ZA OKRES OD 01.04.2018 DO 30.09.2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 11 594 9 562 2 688 2 228
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 444 -2 458 -798 -573
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 460 -3 109 -1 034 -725
V. Zysk (strata) netto -4 423 -3 239 -1 025 -755
VI. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -4 423 -3 239 -1 025 -755
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VIII. Całkowite dochody ogółem -4 423 -3 239 -1 025 -755
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -312 -3 107 -72 -724
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -190 7 474 -44 1 742
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 690 -1 643 -392 -383
XII. Przepływy pieniężne netto razem -2 192 2 724 -508 635
XIII. wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019 STAN NA DZIEŃ 30-09-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
XIV. Aktywa razem 47 740 50 082 10 915 11 643
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 903 39 821 9 581 9 258
XVI. Zobowiązania długoterminowe 32 319 33 032 7 390 7 680
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 584 6 789 2 191 1 578
XVIII. Kapitał własny 5 837 10 261 1 335 2 386
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 819 10 243 1 330 2 381
XX. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 989 14 224
XXI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XXII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,72 -0,53 -0,17 -0,12
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,95 1,68 0,22 0,05
XXIV. SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. JEDNOSTKA DOMIINUJĄCA w tys. zł w tys. EUR
XXV. wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Okres od 2019-04-01 do 2019-09-30 Okres od 2018-04-01 do 2018-09-30 Okres od 2019-04-01 do 2019-09-30 Okres od 2018-04-01 do 2018-09-30
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 11 243 7 921 2 606 1 846
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 647 -3 934 -845 -917
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 528 -4 209 -1 050 -981
XXIX. Zysk (strata) netto -4 528 -4 351 -1 050 -1 014
XXX. Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -4 528 -4 351 -1 050 -1 014
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 109 -4 533 257 -1 056
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -112 7 434 -26 1 732
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 182 -167 -738 -39
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem -2 185 2 734 -507 637
XXXV. wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej STAN NA DZIEŃ 30-09-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019 STAN NA DZIEŃ 30-09-2019 STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
XXXVI. Aktywa razem 55 406 28 190 12 668 6 554
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 660 22 916 12 498 5 328
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 37 416 12 809 8 555 2 978
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 16 872 9 705 3 858 2 256
XL. Kapitał własny 746 5 274 171 1 226
XLI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 746 5 274 171 1 226
XLII. Kapitał akcyjny 61 182 61 182 13 989 14 224
XLIII. Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
XLIV. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) -0,74 -0,71 -0,17 -0,17
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,86 0,03 0,20
Przepływy pieniężne netto razem
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY I SKRÓCONY RAPORT JEDNOSTKOWY 2019.pdfSKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY I SKRÓCONY RAPORT JEDNOSTKOWY 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2019 do 30.09.2019 wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Swissmed Centrum Zdrowia SA
sprawozdanie zarządu I półrocze 2019.pdfsprawozdanie zarządu I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 6 miesięcy trwający od 01.04.2019 do 30.09.2019 wraz z oświadczeniami Zarządu.
Swissmed_2019_PSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdfSwissmed_2019_PSF_MSSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Swissmed Centrum Zdrowia SA
Swissmed_2019_PSSF_MSSF-skrócone_RAP_PL_PIE.pdfSwissmed_2019_PSSF_MSSF-skrócone_RAP_PL_PIE.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki