WAŻNE

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2019-04-30 18:54
publikacja
2019-04-30 18:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_(R_2018)-1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Stalprodukt_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_(R_2018).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Stalprodukt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Stalprodukt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_bieglego_rewidenta_Stalprodukt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 591 713 1 311 227 373 037 308 909
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 097 20 257 7 757 4 772
III. Zysk (strata) brutto 133 475 109 188 31 281 25 723
IV. Zysk (strata) netto 125 048 100 054 29 307 23 572
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 996 79 026 -5 858 18 618
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 943 72 170 -13 814 17 002
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 780 -63 501 1 120 -14 960
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -79 159 87 695 -18 552 20 660
IX. Aktywa razem 2 218 872 1 979 350 516 017 474 562
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 585 996 444 349 136 278 106 536
XI. Zobowiązania długoterminowe 70 000 16 279
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 404 095 379 820 93 976 91 064
XIII. Kapitał własny 1 632 876 1 535 001 379 739 368 026
XIV. Kapitał akcyjny 11 161 11 161 2 596 2 676
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,41 17,93 5,25 4,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 292,62 275,08 68,05 65,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,00 3,00 0,70 0,71
1. Średnie kursy NBP wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR wynosiły:a/ kurs na koniec roku 2018 i 2017 odpowiednio 4,3000 i 4,1709b/ średni kurs, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2018 i 2017 odpowiednio 4,2669 i 4,2447c/ najniższy kurs w roku 2018 i 2017 odpowiednio 4,1423 i 4,1709 d/ najwyższy kurs w roku 2018 i 2017 odpowiednio 4,3978 i 4,4157 2. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zyski i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR i przedstawiono w Wybranych danych finansowych. 3. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2018 r. i wynoszącego 4,3000 oraz 4,1709 na dzień 31.12.2017 r. (pkt. 1a)- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,2669 dla roku 2018 oraz 4,2447 dla roku 2017 r. (pkt.1b).4. Do wyliczenia zysku na 1 akcje zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji. 5. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość dywidendy na 1 akcję wypłaconej przez Emitenta w roku 2018 za rok 2017.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdfPismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu (R_2018)
Oświadczenia Zarządu (R_2018)-1.pdfOświadczenia Zarządu (R_2018)-1.pdf Oświadczenia Zarządu (R_2018)
Sprawozdanie finansowe Stalprodukt SA.pdfSprawozdanie finansowe Stalprodukt SA.pdf Sprawozdanie finansowe Stalprodukt S.A. za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalproduktu za 2018 rok
Informacja Zarządu (R_2018).pdfInformacja Zarządu (R_2018).pdf Informacja Zarządu (R_2018)
Ocena Rady Nadzorczej_Stalprodukt.pdfOcena Rady Nadzorczej_Stalprodukt.pdf Ocena Rady Nadzorczej_Stalprodukt
Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Stalprodukt
Opinia biegłego rewidenta Stalprodukt.pdfOpinia biegłego rewidenta Stalprodukt.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta (R_2018)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
2019-04-30 Józef Ryszka Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu .
2019-04-30 Łukasz Mentel Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy .


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Wanda Cachoń Kierownik Działu Rachunkowości i Podatków .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki