REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 14:19
publikacja
2021-09-30 14:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SOLAR_Sprawozdanie_finansowe_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Solar_Company_SA_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Solar_30.06.2021_raport_z_przegladu_JSF_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Solar_30.06.2021_raport_z_przegladu_SSF_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 490 47 218 10 444 10 632
II. Koszty działalności operacyjnej 48 932 51 118 10 761 11 510
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 398 -4 451 -308 -1 002
IV. Zysk (strata) brutto -874 -6 916 -192 -1 557
V. Zysk (strata) netto -725 -5 825 -159 -1 312
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1 -0,24 -1,94 -0,05 -0,44
VIII. Aktywa trwałe 65 741 *73 525 14 542 *15 932
IX. Aktywa obrotowe 97 851 *92 489 21 645 *20 042
X. Kapitał własny 77 367 *78 093 17 114 *16 922
XI. Zobowiązania długoterminowe 53 874 *61 430 11 917 *13 311
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 350 *26 492 7 156 *5 741
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1 25,79 *26,03 5,70 *5,64
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 684 11 789 3 009 2 654
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -208 -738 -46 -166
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 751 -3 580 -1 265 -806
DABE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 632 44 961 9 815 10 123
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 46 169 48 938 10 153 11 019
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 490 -4 540 -328 -1 022
XX. Zysk (strata) brutto -963 -6 974 -212 -1 570
XXI. Zysk (strata) netto -807 -5 873 -177 -1 322
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1 -0,27 -1,96 -0,06 -0,44
XXIV. Aktywa trwałe 65 760 *73 544 14 546 *15 937
XXV. Aktywa obrotowe 95 422 *90 035 21 107 *19 510
XXVI. Kapitał własny 75 200 *76 007 16 634 *16 470
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 53 874 *61 430 11 917 *13 311
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 108 *26 143 7 102 *5 665
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1 25,07 *25,34 5,54 *5,49
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 475 11 753 2 963 2 646
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -208 -738 -46 -166
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 751 -3 580 -1 265 -806


* dane zaprezentowane według stanu na dzień
31.12.2020 r.Do przeliczenia danych bilansowych na euro
użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do
przeliczenia pozycji rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych na euro użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy I półrocza 2021
r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
SOLAR Sprawozdanie finansowe 30 06 2021.pdfSOLAR Sprawozdanie finansowe 30 06 2021.pdf Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane i Jednostkowe
Sprawozdanie z działalności GK Solar Company SA 30.06.2021.pdfSprawozdanie z działalności GK Solar Company SA 30.06.2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.
Solar_30.06.2021_raport_z_przegladu_JSF_podpisane.pdfSolar_30.06.2021_raport_z_przegladu_JSF_podpisane.pdf Raport Biegłego rewidenta ze Sprawozdania Finansowego Jednostkowego
Solar_30.06.2021_raport_z_przegladu_SSF_podpisane.pdfSolar_30.06.2021_raport_z_przegladu_SSF_podpisane.pdf Raport Biegłego Rewidenta ze Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego
Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2021-09-30 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki