REKLAMA

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2022-06-30 19:43
publikacja
2022-06-30 19:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_SHD_SA_SSF_i_JSF_1H_2021-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_1H_2021-2022_GK_SHD_SA_i_SHD_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__GK_Soho_Development.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_SOHO_31_03_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_SOHO_31_03_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 735 653 158 143
II. Koszt własny sprzedaży -455 -339 -98 -74
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 280 314 60 69
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -2 070 -2 644 -446 -578
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 790 -2 330 -386 -510
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 268 -2 199 -489 -481
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 426 -2 377 -523 -520
IX. Zysk (strata) netto za okres -2 398 -2 665 -517 -583
X. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta -2 398 -2 665 -517 -583
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 695 -1 618 -796 -354
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 748 -252 2 531 -55
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -207 750 -45 164
XIV. Aktywa trwałe 220 336 47 72
XV. Aktywa obrotowe 33 126 28 751 7 120 6 169
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 21 232 25 096 4 564 5 385
XVII. Zobowiązania długoterminowe 66 266 14 57
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 048 3 725 2 590 799
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,77 0,91 0,17 0,20
XX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,09 -0,10 -0,02 -0,02
XXI. Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111
XXII. Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w
stosunku do liczby akcji. Liczba akcji wynosiła 27.530.111 na dzień
31.03.2022 r. oraz 31.03.2021 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie. Średnia liczba akcji wynosiła 27.530.111 za okres od 01.10.2021
r. do 31.03.2022 r. oraz 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r.


Na dzień bilansowy Emitent nie posiadał akcji
własnych.


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w
tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym
sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,6525 zł / EURO na 31
marca 2022 r., 4,6329 zł / EURO na 30 września 2021 r. i 4,6603 zł /
EURO na 31 marca 2021 r.),poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio:
4,6409 zł / EURO za 6 miesięcy 2021 - 2022 r., 4,5615 zł / EURO za 12
miesięcy 2020 – 2021 r. i 4,5713 zł / EURO za 6 miesięcy 2020 - 2021 r.).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK SHD SA_SSF i JSF_1H 2021-2022.pdfGK SHD SA_SSF i JSF_1H 2021-2022.pdf Skonsolidowane i Jednostkowe SF 1H 2021-2022 GK SHD SA i SHD SA
SZ 1H 2021-2022 GK SHD SA i SHD SA_.pdfSZ 1H 2021-2022 GK SHD SA i SHD SA_.pdf Sprawozdanie Zarządu 1H 2021-2022 GK SHD SA i SHD SA
Oświadczenie Zarządu GK Soho Development.pdfOświadczenie Zarządu GK Soho Development.pdf Oświadczenie Zarządu GK SHD SA
Raport_GK_SOHO_31 03 2022.pdfRaport_GK_SOHO_31 03 2022.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu 1H 2021-2022 GK SHD SA
Raport_SOHO_31 03 2022.pdfRaport_SOHO_31 03 2022.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu 1H 2021-2022 SHD SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2022-06-30 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
2022-06-30 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki