REKLAMA
DZIEŃ UE

SOHO DEVELOPMENT: Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity

2023-04-12 18:35
publikacja
2023-04-12 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023_04_12_RB_07_statut_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-12
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie informacji pobranej ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości, powziął wiedzę, iż w dniu 12 kwietnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych serii E, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.

Na mocy wpisu obniżenia kapitału do rejestru przedsiębiorców, umorzeniu uległo łącznie 5.990.214 (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwieście czternaście) akcji serii E Spółki.

Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.153.989,70 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 70/100) i dzieli się na 21.539.897 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.134.307 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 02.134.307;
2) 11.292.038 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00.000.001 do numeru 11.292.038;
3) 521.878 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00.000.001 do numeru 521.878;
4) 6.047.121 (słownie: sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 00.000.001 do numeru 06.047.121;
5) 1.544.553 (słownie: milion pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E od numeru 00.000.001 do numeru 1.544.553.

Na dzień opublikowania raportu Spółka nie posiada akcji własnych.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2023 04 12_RB 07_statut tekst jednolity.pdf2023 04 12_RB 07_statut tekst jednolity.pdf tekst jednolity statutu Soho Development

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-12 Anna Burda Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki