REKLAMA

ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2021-05-19 17:10
publikacja
2021-05-19 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_1_KWARTAL_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 182 611 167 765 39 940 38 160
II. Zysk z działalności operacyjnej 22 023 20 068 4 817 4 565
III. Zysk brutto 21 252 19 027 4 648 4 328
IV. Zysk netto 17 315 15 332 3 787 3 487
V. - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 16 327 14 217 3 571 3 234
VI. - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 988 1 115 216 254
VII. Całkowity dochód za okres 20 282 11 524 4 436 2 621
VIII. - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18 287 11 204 4 000 2 549
IX. - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 1 995 320 436 73
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 116) 2 373 (1 775) 540
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 386) (41 188) (5 334) (9 369)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 239 28 234 8 364 6 422
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 737 (10 581) 1 255 (2 407)
XIV. Aktywa, razem 814 387 735 248 174 750 161 511
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 467 824 425 360 100 385 93 438
XVI. Zobowiązania długoterminowe 161 250 153 753 34 601 33 775
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 306 574 271 607 65 784 59 664
XVIII. Kapitał własny 346 563 309 888 74 365 68 073
XIX. - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 311 741 276 627 66 893 60 766
XX. - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 34 822 33 261 7 472 7 306
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 708 2 772
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,37 1,22 0,30 0,28
XXIV. - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,29 1,13 0,28 0,26
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,37 1,22 0,30 0,28
XXVI. - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,29 1,13 0,28 0,26
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 27,47 24,56 5,89 5,39
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 27,47 24,56 5,89 5,39
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,77 0,57
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 171 117 437 23 878 26 713
XXXI. Zysk z działalności operacyjnej 1 613 10 466 353 2 381
XXXII. Zysk brutto (2 487) 10 299 (544) 2 343
XXXIII. Zysk netto (1 675) 7 501 (366) 1 706
XXXIV. Całkowity dochód za okres (1 675) 7 501 (366) 1 706
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (70 474) 7 547 (15 414) 1 717
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 695) (40 438) (5 182) (9 198)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 94 167 28 940 20 596 6 583
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1) (3 950) (0) (899)
XXXIX. Aktywa, razem 777 493 648 741 166 833 142 508
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 563 492 449 426 120 913 98 725
XLI. Zobowiązania długoterminowe 323 317 203 095 69 377 44 614
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 240 175 246 331 51 536 54 111
XLIII. Kapitał własny 214 001 199 315 45 920 43 783
XLIV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 708 2 772
XLV. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XLVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,13) 0,59 (0,03) 0,14
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,13) 0,59 (0,03) 0,14
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,96 15,80 3,64 3,47
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,96 15,80 3,64 3,47
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,60 2,60 0,77 0,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT_1_KWARTAL_2021.pdfRAPORT_1_KWARTAL_2021.pdf Raport 1 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2021-05-19 Bożena Tabian Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki