REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 21:30
publikacja
2019-04-30 21:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jedostkowe_SF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_jedniostkowe_SI..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Skyline_Investmet_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Skyline_Investment_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Podsumowanie_oceny_sprawozdania_rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 576 49 134 12
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1834 -1 502 -426 -354
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -8 893 -2 154 2 315 -507
IV. Zysk (strata) netto -8 912 -2 171 -2 072 -511
V. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 563 -1 414 -363 -333
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 520 993 121 234
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 068 414 248 98
IX. Przepływy pieniężne netto razem 24 -7 6 -2
X. Aktywa obrotowe 8 899 9 097 2 069 2 181
XI. Aktywa razem 36 959 39 642 8 595 9 504
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 837 1 367 892 328
XIII. Zobowiązania długoterminowe 392 0 92 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 795 768 650 184
XV. Kapitał własny 33 122 38 275 7 703 9 177
XVI. Kapitał zakładowy (akcyjny) 23 321 21 800 5 423 5 227
XVII. Liczba akcji (szt.) 23 321 000 21 800 000 23 321 000 21 800 000
XVIII. Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,3821 -0,100 -0,08 -0,024
XIX. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,42 1,76 0,33 0,42
XX. Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną zwykłą (w zł/EUR) -0,3821 -0,100 -0,08 -0,024
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jedostkowe SF 2018.pdfJedostkowe SF 2018.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Skyline Investment SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności jedniostkowe SI..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności jedniostkowe SI..pdf Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Skyline Investment S.A.
Sprawozdanie z badania Skyline Investmet SA .pdfSprawozdanie z badania Skyline Investmet SA .pdf Sprawozdanie z badania Skyline Investment S.A.
List Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.pdfList Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.pdf List Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A.
Oświadczenia Zarządu .pdfOświadczenia Zarządu .pdf Oświadczenia osób działających w imieniu Skyline Investment S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej .pdfOświadczenie Rady Nadzorczej .pdf Oświadczenie RN w sprawie KA
Podsumowanie oceny sprawozdania rocznego.pdfPodsumowanie oceny sprawozdania rocznego.pdf Ocena RN w sprawie sprawozdań rocznych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-04-30 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Dorota Małeta Główny Księgowy Dorota Małeta
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki