REKLAMA
APOGEUM IV FALI

SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 22:48
publikacja
2021-11-25 22:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021.doc.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 509 6 736 1 647 1 516
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 006 -19 -221 -4
III. Zysk (strata) brutto -1 924 -705 -422 -159
IV. Zysk (strata) netto -1 086 -705 -238 -159
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 -175 26 -39
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 221 406 48 91
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -394 -336 -86 -76
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 -105 0 -24
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 099 4 575 1 316 991
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 111 16 335 4 125 3 540
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 0 13 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 030 15 937 3 684 3 453
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -13 012 -11 760 -2 809 -2 548
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 14 220 14 276
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 54 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,01 -0,01 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,01 -0,01 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,46 -0,44 -0,10 -0,09
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
2021-11-25 Daniel Suchecki Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 2 287 2 444 1 835 2 024
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 204 217 238 294
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 095 1 239 1 426 1 566
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 988 988 161 164
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 988 988 120 120
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 41 44
II. Aktywa obrotowe 3 812 2 968 2 740 1 988
1. Zapasy 2 060 1 177 873 797
2. Należności krótkoterminowe 1 419 1 312 1 515 1 191
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 419 1 312 1 515 1 191
3. Inwestycje krótkoterminowe 267 391 329 164
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 267 391 329 164
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66 88 23 35
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 6 099 5 412 4 575 4 012
PASYWA
I. Kapitał własny -13 012 -12 460 -11 760 -12 393
1. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880
2. Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -219 541 -219 541 -219 303 -219 303
6. Zysk (strata) netto -1 086 -534 -72 -705
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 111 17 872 16 335 16 405
1. Rezerwy na zobowiązania 1 642 1 642 110 130
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82 82 51 51
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 124 124 59 79
a) długoterminowa 14 14 10 9
b) krótkoterminowa 110 110 49 70
1.3. Pozostałe rezerwy 1 436 1 436 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 436 1 436 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 59 57 0 6
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 59 57 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 030 16 125 15 937 15 894
3.1. Wobec jednostek powiązanych 508 507 500 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 16 522 15 618 15 437 15 894
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 380 48 288 375
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 380 48 288 375
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 6 099 5 412 4 575 4 012
Wartość księgowa -13 012 -12 460 -11 760 -12 393
Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,48 -0,46 -0,44 -0,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,48 -0,46 -0,44 -0,46
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 905 7 509 2 009 6 736
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 905 7 498 1 878 5 893
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 11 3 843
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 912 3 611 1 232 4 150
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 910 3 602 1 232 3 336
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 9 0 814
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 993 3 898 777 2 586
IV. Koszty sprzedaży 530 1 618 412 1 264
V. Koszty ogólnego zarządu 961 2 690 813 2 150
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -498 -410 -488 -828
VII. Pozostałe przychody operacyjne 160 351 161 824
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 85 266
2. Dotacje 0 0 0 478
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 75 85 0 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 947 161 346
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 1 947 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -339 -1 006 288 -19
X. Przychody finansowe -27 137 0 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 288
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne -27 137 0 0
XI. Koszty finansowe 187 1 055 204 686
1. Odsetki w tym: 137 448 153 511
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 50 606 51 175
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -553 -1 924 -492 -705
XIV. Podatek dochodowy -1 -838 0 0
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -1 -838 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -552 -1 086 -492 -705
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -552 -1 086 -705 -705
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,04 -0,02 -0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,04 -0,02 -0,03
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -12 459 -11 404 -11 688 -11 688
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -12 459 -11 404 -11 688 -11 688
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -219 375 -219 375 -219 303 -219 303
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 219 375 219 375 219 303 219 303
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 166 166 0 0
- 534
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 220 075 219 541 219 303 219 303
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -220 075 -219 541 -219 303 -219 303
6. Wynik netto -552 -1 086 -72 -705
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 552 1 086 72 -705
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -13 012 -13 012 -11 760 -12 393
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -13 012 -13 012 -11 760 -12 393
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -552 -1 086 -492 -705
II. Korekty razem 311 1 207 568 530
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 170 483 195 588
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 56 9 30 134
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 225 436 145 488
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -85 -266 11 -467
6. Zmiana stanu rezerw 0 1 463 -37 -92
7. Zmiana stanu zapasów -883 -1 186 245 -206
8. Zmiana stanu należności -107 94 68 71
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 761 950 -238 58
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 355 -777 285 -180
11. Inne korekty -181 0 0 136
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -241 121 76 -175
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 266 266 0 478
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 266 266 0 478
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 13 45 16 72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 45 16 72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 253 221 -16 406
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 136 394 63 336
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 14 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13 32 24 78
8. Odsetki 123 362 25 258
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -136 -394 -63 -336
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -124 -52 -3 -105
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -124 -52 -3 -105
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 391 319 167 269
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 267 267 164 164
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021.doc.pdfSKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021.doc.pdf SKOTAN_S.A._raport_za_3Q_2021
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki