REKLAMA

SIMPLE: wyniki finansowe

2019-11-15 00:20
publikacja
2019-11-15 00:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_Simple_za_III_kwartal_2019_roku....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 31 588 29 801 7 331 7 006
II. Zysk z działalności operacyjnej 2 302 1 382 534 325
III. Zysk za okres sprawozdawczy brutto 2 050 1 216 476 286
IV. Zysk za okres sprawozdawczy netto 1 629 882 378 207
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 978 -430 923 -101
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 410 -2 459 -327 -578
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 134 25 -495 6
VIII. Środki pieniężne na koniec okresu 1 640 1 372 381 322
IX. Aktywa trwałe 20 497 20 864 4 686 4 852
X. Aktywa obrotowe 17 961 21 143 4 107 4 917
XI. Kapitał własny 16 380 16 833 3 745 3 915
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 078 25 173 5 048 5 854
XIII. Liczba akcji (sztuk) 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160
XIV. Zysk na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,34 0,18 0,08 0,04
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,34 0,18 0,08 0,04


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
w EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.09.2019 r. wynoszącego 4,3736 zł/EURO oraz dla
danych porównawczych na 31.12.2018 r. wynoszącego 4,3000 zł/EURPoszczególne
pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
przeliczono wg kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów
NBP obowiązujacych na ostatni dzien kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, który wynosił odpowiednio 4,3086 zł/EURO za rok 2019 i 4,2535
zł/EURO za rok 2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Simple za III kwartał 2019 roku....pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Simple za III kwartał 2019 roku....pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2019-11-15 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki