REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2023-09-29 17:44
publikacja
2023-09-29 17:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_27_2023.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2023.03_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023.03_SSF_GK_Sfinks_Polska_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023_03_Sprawozdanie_Zarzadu__GK_Sfinks_Polska_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023.03_JSF_Sfinks_Polska_SA_korekta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 531 20 602 5 432 4 433
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 746 -631 371 -136
III. Zysk (strata) brutto -519 -5 975 -110 -1 286
IV. Zysk (strata) netto -254 -4 396 -54 -946
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 558 2 655 757 571
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 666 574 142 124
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 882 -4 217 -1 251 -907
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 658 -988 -353 -213
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) -0,01 -0,14 0,00 -0,03
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,14 0,00 -0,03
XI. Aktywa razem 121 663 122 720 26 021 26 167
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192 440 193 243 41 159 41 204
XIII. Zobowiązania długoterminowe 150 438 151 181 32 176 32 235
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 42 002 42 062 8 983 8 969
XV. Kapitał własny -70 777 -70 523 -15 138 -15 037
XVI. Kapitał podstawowy 37 941 37 941 8 115 8 090
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 941 054 37 941 054 37 941 054 37 941 054
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,87 -1,86 -0,40 -0,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -1,87 -1,86 -0,40 -0,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0

Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP


a) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,7005 PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,6472 PLN.c)
aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.03.2023 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.03.2023 roku, tj.: 4,6755 PLN.


d) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2022 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
30.12.2022 roku, tj.: 4,6899 PLN.

W przypadku
prezentowania wybranych danych finansowych dane te należy odpowiednio
opisać.

Wybrane dane finansowe
ze skorygowanego skonsolidowanego bilansu (sprawozdania z sytuacji
finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien być
przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek
regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 27/2023 z dnia 2023-09-29 o treści:


Zarząd Spółki Sfinks
Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (Sfinks, Emitent), w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 25/2023, w którym informował o konieczności
skorygowania skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023
opublikowanego 30 maja 2023 r., prezentuje w załączeniu tabelę z
głównymi pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej
podlegającymi korekcie w wartościach opublikowanych ww. dacie (było)
oraz skorygowanych (powinno być).


Sfinks przekaże
skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku w kolejnej
publikacji w systemie ESPI.


Szczegółowa
podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych [...].


Plik Opis
Załącznik do RB 27_2023.pdfZałącznik do RB 27_2023.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2023.03_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA_korekta.pdf2023.03_WYBRANE_DANE_GK_SFINKS_POLSKA_korekta.pdf
2023.03_SSF_GK_Sfinks_Polska_korekta.pdf2023.03_SSF_GK_Sfinks_Polska_korekta.pdf
2023_03_Sprawozdanie_Zarzadu _GK_Sfinks Polska_korekta.pdf2023_03_Sprawozdanie_Zarzadu _GK_Sfinks Polska_korekta.pdf
2023.03_JSF_Sfinks_Polska_SA_korekta.pdf2023.03_JSF_Sfinks_Polska_SA_korekta.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2023-09-29 MATEUSZ CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
2023-09-29 AMIR EL MALLA WICEPREZES ZARZĄDU
2023-09-29 JACEK KUŚ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki