SERINUS ENERGY PLC.: wyniki finansowe

2020-05-15 08:00
publikacja
2020-05-15 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Serinus_Energy_-_I_kw_2020_-_Raport_wraz_ze_sprawozdaniem_finansowym.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_Energy_-_First_Quarter_Report_and_Accounts_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne /
Revenue net of royalities
29 393 5 819 6 687 1 354
II. Koszty ogólnego zarządu /
General and administrative expenses
(3 348) (2 546) (762) (592)
III. Koszty płatności w formie akcji własnych /
Share-based payment expense
(172) (829) (39) (193)
IV. Koszty finansowe / Finance expense (4 198) (5 399) (955) (1 256)
V. Zysk/(strata) netto / Loss for the period (7 035) (8 820) (1 600) (2 052)
VI. Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony / Loss per share - basic and diluted (0,04) (0,04) (0,01) (0,01)
VII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.) /
Weighted average shares (in '000)
238 881 220 193 238 881 220 193
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej /
Cashflows from (used in) operating activities
6 022 10 859 1 370 2 526
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej /
Cashflows (used in) from financing activities
(487) (961) (111) (224)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej /
Cashflows used in investing activities
(1 608) (6 375) (366) (1 483)
XI. BILANS - poniższe pozycje pokazane są wg stanu
na dzień 31marca 2020 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumna 2. i 4) /
BS - below items are presented as at 31 March 2020 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2019
(2nd and 4th colum)
31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XII. Aktywa obrotowe razem / Current assets 65 514 57 892 14 394 13 594
XIII. Aktywa trwałe razem / Non-current assets 385 464 361 629 84 691 84 917
XIV. Aktywa razem / Total assets 450 978 419 521 99 085 98 511
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem /
Total current liabilities
135 017 122 271 29 665 28 711
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem /
Total non-current liabilities
267 878 242 112 58 860 56 852
XVII. Kapitał zakładowy razem / Share capital 1 566 924 1 435 404 344 272 337 057
XVIII. Kapitał własny razem / Total equity 48 064 55 139 10 560 12 947


Powyższe dane finansowe za I kw. 2020 i 2019 roku zostały przeliczone z
USD według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:


- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2020 r. - 4,1466 PLN/USD (na
dzień 31 grudnia 2019 r. – 3,7977 PLN/USD);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2020
r. – 3,9907 PLN/USD (od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. – 3,7830 PLN/USD);


ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR:


- pozycje aktywów i pasywów – na dzień 31 marca 2020 r. według kursu
1,0978 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 r. – 1,1213 USD/EUR) ustalonego
na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
marca 2020 r. – 4,1466 PLN/USD i 4,5523 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia
2019 r. - 3,7977 PLN/USD i 4,2585 PLN/EUR);


- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.
według kursu 1,1016 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
– 1,1361 USD/EUR ) ustalonego na podstawie kursów stanowiących średnie
arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca
2020 r. – 3,9907 PLN/USD i 4.3963 PLN/EUR (od 1 stycznia do 31 marca
2019 r. - 3.7830 PLN/USD i 4.2978 PLN/EUR).-------------------------------------------------------------------------Above
financial data for Q1 2020 and Q1 2019 were recalculated from USD
according to the principles as set out below:


i) USD/PLN recalculation:


- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis
of the average exchange rate as kept by the Central Bank of Poland
(Narodowy Bank Polski) as of 31 March 2020 - 4.1466 PLN/USD (as of 31
December 2019 - 3.7977 PLN/USD);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of
average exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day
of each month of the reporting period: 3.9907 PLN/USD for the period
from 1 January to 31 March 2020; and 3.7830 PLN/USD for the period from
1 January to 31 March 2019;


ii) USD/EUR recalculation:


- items representing assets and liabilities - as of 31 March 2020
recalculated based on the exchange rate of 1.0978 USD/EUR (as of 31
December 2019 – 1.1213 USD/EUR) as calculated according to the exchange
rates settled by Narodowy Bank Polski as of 31 March 2020 - 4.1466
PLN/USD and 4.5523 PLN/EUR (as of 31 December 2019 - 3.7977 PLN/USD and
4.2585 PLN/EUR);


- items representing Statement of Comprehensive Income and Statement of
Cash Flows - exchange rate of 1.1016 USD/EUR for the period from 1
January to 31 March 2020 (1.1361 USD/EUR for period from 1 January to 31
March 2019)  as calculated according to the exchange rates which
represent the  arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy
Bank Polski for the last day of each month of th reporting period:
3.9907 PLN/USD and 4.3963 PLN/EUR for period from 1 January to 31 March
2020 (3.7830 PLN/USD and 4.2978 PLN/EUR for period from 1 January to 31
March 2019).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Serinus Energy - I kw 2020 - Raport wraz ze sprawozdaniem finansowym.pdfSerinus Energy - I kw 2020 - Raport wraz ze sprawozdaniem finansowym.pdf
Serinus Energy - First Quarter Report and Accounts 2020.pdfSerinus Energy - First Quarter Report and Accounts 2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki