REKLAMA

SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

2022-09-16 07:20
publikacja
2022-09-16 07:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_GK_Selena_FM_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_Selena_FM_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_GK_SzDZ_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22HY_Grupa_Selena_FM_konsolidacja_-_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22HY_Selena_FM_SA_jednostka_-_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
I. Przychody z umów z klientami 920 785 787 669 198 330 173 221
II. Zysk z działalności operacyjnej 52 965 48 203 11 408 10 601
III. Zysk brutto 59 649 49 374 12 848 10 858
IV. Zysk netto 48 602 39 777 10 468 8 748
V. Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym 48 429 39 788 10 431 8 750
VI. Całkowite dochody 58 750 37 576 12 654 8 264
VII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 58 527 37 566 12 606 8 261
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -55 057 -45 132 -11 859 -9 925
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 681 -16 675 -4 455 -3 667
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 110 670 56 068 23 837 12 330
XI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 2,12 1,74 0,46 0,38
30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
XIII. Suma aktywów 1 371 245 1 108 755 292 964 241 065
XIV. Zobowiązania długoterminowe 212 950 80 345 45 496 17 469
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 493 442 426 465 105 423 92 722
XVI. Kapitał własny 664 853 601 945 142 044 130 875
XVII. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 244 248
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania
finansowego
XVIII. Przychody z umów z klientami 526 759 446 491 113 460 98 190
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 328 23 403 -2 655 5 147
XX. Zysk (strata) brutto 11 292 24 326 2 432 5 350
XXI. Zysk (strata) netto 8 543 24 674 1 840 5 426
XXII. Całkowite dochody 8 543 24 674 1 840 5 426
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -134 260 -79 764 -28 919 -17 541
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 790 13 434 170 2 954
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 133 560 63 817 28 768 14 034
XXVI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) 0,37 1,08 0,08 0,24
30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
XXVIII. Suma aktywów 1 021 760 844 018 218 297 183 506
XXIX. Zobowiązania 570 318 401 119 121 847 87 211
XXX. Kapitał własny 451 442 442 899 96 450 96 295
XXXI. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 244 248


Wybrane dane finansowe ze śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy
pochodzą:- z rachunku zysków
i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i rachunku przepływów
pieniężnych za okres I - VI 2022 oraz I - VI 2021 -
ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 30.06.2022 oraz na
31.12.2021Przeliczenie
przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad: -
pozycje I - X oraz XVIII - XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN:
4,6427 za okres I - VI 2022 i 4,5472 za okres I - VI 2021 -
pozycje XIII - XVII oraz XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów
EUR/PLN: 4,6806 kurs na dzień 30.06.2022 i 4,5994 kurs na dzień
31.12.2021


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01_GK Selena FM 1H2022.pdf01_GK Selena FM 1H2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena
02_Selena FM 1H2022.pdf02_Selena FM 1H2022.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Selena FM S.A.
03_GK SzDZ 1H2022.pdf03_GK SzDZ 1H2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
22HY Grupa Selena FM konsolidacja - Raport z przeglądu.pdf22HY Grupa Selena FM konsolidacja - Raport z przeglądu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena
22HY Selena FM SA jednostka - Raport z przeglądu.pdf22HY Selena FM SA jednostka - Raport z przeglądu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego Selena FM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
2022-09-16 Roman Dziuba Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki