REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 17:15
publikacja
2022-04-29 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
11_pozostale_informacje__SEKO_SA_31.03.2022.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 168 49 996 10 365 10 935
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -961 1 508 -207 330
III. Zysk (strata) brutto -1 001 1 321 -215 289
IV. Zysk (strata) netto -859 1 072 -185 234
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 674 5 897 575 1 290
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 566 -31 388 -1 198 -6 865
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 2 814 3 615
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 876 -22 677 -619 -4 960
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 437 130 334 28 036 28 337
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 782 55 820 12 205 12 136
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 256 12 594 3 279 2 738
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 862 34 638 7 063 7 531
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 655 74 514 15 831 16 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 143 145
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 0,16 -0,03 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 0,16 -0,03 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,08 11,21 2,38 2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,08 11,21 2,38 2,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf11_pozostale_informacje _SEKO_SA_31.03.2022.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r.
11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf11a_SA-Q_1_2022_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2022-04-29 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 68 973 70 268 67 243
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 133 148 147
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 68 146 69 590 66 515
3. Należności długoterminowe 7 7 7
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 7 7 7
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 687 523 574
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 681 517 574
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 6
II. Aktywa obrotowe 61 464 60 066 78 294
1. Zapasy 16 939 13 769 12 857
2. Należności krótkoterminowe 25 907 30 265 27 405
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 25 907 30 265 27 405
3. Inwestycje krótkoterminowe 17 844 15 780 37 336
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 844 15 780 37 336
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 4 940 30 110
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 904 15 780 7 226
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 774 252 696
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 130 437 130 334 145 537
PASYWA
I. Kapitał własny 73 655 74 514 77 625
1. Kapitał zakładowy 655 665 665
2. Kapitał zapasowy 73 627 73 627 71 328
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 222 4 560
4. Zysk (strata) netto -859 222 1 072
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 782 55 820 67 912
1. Rezerwy na zobowiązania 2 128 1 973 2 081
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 659 638 671
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 187 1 187 1 239
a) długoterminowa 263 263 338
b) krótkoterminowa 924 924 901
1.3. Pozostałe rezerwy 282 148 171
długoterminowe
a) krótkoterminowe 282 148 171
2. Zobowiązania długoterminowe 15 256 12 594 10 779
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 15 256 12 594 10 779
3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 862 34 638 48 185
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 32 646 34 620 47 965
3.2. Fundusze specjalne 216 18 220
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 536 6 615 6 867
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 536 6 615 6 867
a) długoterminowe 6 224 6 301 6 533
b) krótkoterminowe 312 314 334
P a s y w a r a z e m 130 437 130 334 145 537
Wartość księgowa 73 655 74 514 77 625
Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,08 11,21 11,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,08 11,21 11,67
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 66 649 61 297 52 454
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
- zastawy rejestrowe 40 149 34 797 25 954
Pozycje pozabilansowe, razem 66 649 61 297 52 454


W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 1 samochodzie osobowym i
samochodach dostawczych.Na dzień 31.03.2022 roku Spółka posiada
8 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu
zakazu konkurencji.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 168 49 996
- od jednostek powiązanych 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 759 46 226
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 409 3 770
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 585 41 672
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 771 38 410
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 814 3 262
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 583 8 324
IV. Koszty sprzedaży 4 439 4 737
V. Koszty ogólnego zarządu 1 928 1 810
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -784 1 777
VII. Pozostałe przychody operacyjne 220 270
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 13
2. Dotacje 80 147
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51
4. Inne przychody operacyjne 71 110
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 397 539
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 397 539
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -961 1 508
X. Przychody finansowe 186 121
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 35 7
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 110
3. Inne 151 4
XI. Koszty finansowe 226 308
1. Odsetki w tym: 226 114
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 194
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -1 001 1 321
XIII. Podatek dochodowy -142 249
a) część bieżąca 241
b) część odroczona -142 8
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -859 1 072
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 709 4 648
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 0,16


Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla
zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu
kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2022 - minus (-)
0,26 zł; I kwartał 2021 - 0,70 zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 514 76 553 76 553
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 514 76 553 76 553
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 73 627 71 328 71 328
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 299
a) zwiększenia (z tytułu) 2 299
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 299
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 627 73 627 71 328
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 4 560 4 560
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 560
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 299
- podział zysku - wypłata dywidendy 2 261
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 222 4 560
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 222 4 560
4. Wynik netto -859 222 1 072
a) zysk netto 222 1 072
b) strata netto 859
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 73 655 74 514 77 625
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73 655 74 514 77 625
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -859 1 072
II. Korekty razem 3 533 4 825
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 723 1 684
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -47
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 216 115
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18 -13
5. Zmiana stanu rezerw 155 193
6. Zmiana stanu zapasów -3 170 -2 053
7. Zmiana stanu należności 4 357 2 608
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 035 3 098
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -765 -650
10. Inne korekty -110
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 674 5 897
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 115 13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115 13
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 5 681 31 401
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 741 460
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 4 940 29 990
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 4 940 29 990
- nabycie aktywów finansowych 4 940 29 990
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 951
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 566 -31 388
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 332 4 448
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 4 332 4 448
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 4 316 1 634
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 4 072 1 504
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28 15
3. Odsetki 216 115
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 16 2 814
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 876 -22 677
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 876 -22 675
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 780 29 884
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 904 7 207
- o ograniczonej możliwości dysponowania 219 256
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2022.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2022 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki