REKLAMA
PIT 2023

SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

2023-11-29 18:00
publikacja
2023-11-29 18:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_3Q2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 1.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
II. Przychody ze sprzedaży 24 936 20 133 5 448 4 295
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 432 785 531 167
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 641 278 1 451 59
V. Zysk (strata) netto 5 978 751 1 306 160
VI. Całkowite dochody 5 978 751 1 306 160
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 150 -1 081 470 -231
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 286 1 261 -718 269
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 033 -366 226 -78
X. Przepływy pieniężne razem -103 -186 -23 -40
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,05 0,08 0,01
XII. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. Na 30,09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
XIII. Aktywa razem 74 451 69 357 16 061 14 789
XIV. Zobowiązania długoterminowe 5 511 4 376 1 189 933
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 214 11 233 1 988 2 395
XVI. Kapitał własny 59 726 53 748 12 884 11 460
XVII. Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 071 2 047
XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,73 3,36 0,81 0,72
XX. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
XXI. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -946 -881 -207 -188
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 574 -894 781 -191
XXIV. Zysk (strata) netto 3 074 -304 672 -65
XXV. Całkowite dochody 3 074 -304 672 -65
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -424 -793 -93 -169
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -453 1 833 -99 391
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -52 -65 -11 -14
XXIX. Przepływy pieniężne razem -929 975 -203 208
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 -0,02 0,04 0,00
XXXI. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. Na 30,09.2023 Na 31.12.2022 Na 30,09.2023 Na 31.12.2022
XXXII. Aktywa razem 53 369 49 981 11 513 10 657
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 543 328 117 70
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 176 4 077 901 869
XXXV. Kapitał własny 48 650 45 576 10 495 9 718
XXXVI. Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 071 2 047
XXXVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,04 2,85 0,66 0,61


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu – według średniego kursu
NBP obowiązującego na 30 września 2023 roku: 4,6356 EUR/PLN (na 31
grudnia 2022 roku: 4,6899 EUR/PLN).


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca III kwartałów 2023 roku: 4,5773 EUR/PLN (po III
kwartałach 2022 r.: 4,6880 EUR/PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 3Q2023.pdfRaport 3Q2023.pdf Raport za 3Q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki