REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SANOK RC SA: wyniki finansowe

2022-05-27 17:05
publikacja
2022-05-27 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sanok_RC_-_Raport_srodroczny_I_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
I. Przychody ze sprzedaży 320 131 303 079 68 887 66 289
II. Zysk operacyjny 6 862 21 598 1 477 4 724
III. Zysk przed opodatkowaniem 5 441 21 245 1 171 4 647
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 4 886 16 422 1 051 3 592
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 909 39 983 2 778 8 745
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -14 605 28 860 -3 143 6 312
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -17 327 -13 828 -3 728 -3 024
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -19 011 55 026 -4 091 12 035
IX. Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję 0,18 0,61 0,04 0,13
XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,18 0,60 0,04 0,13
XIV. Aktywa razem (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 970 256 939 670 208 545 204 303
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 141 972 96 345 30 515 20 947
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 321 983 341 298 69 206 74 205
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 506 301 502 027 108 823 109 151
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 156 1 169
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
XIX. Przychody ze sprzedaży 222 036 215 350 47 779 47 101
XX. Zysk operacyjny 3 910 25 636 841 5 607
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 4 168 25 737 897 5 629
XXII. Zysk netto 4 160 20 978 895 4 588
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 376 34 108 2 663 7 460
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -12 944 29 627 -2 785 6 480
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -20 847 -11 221 -4 486 -2 454
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto -21 412 52 526 -4 608 11 488
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164 27 509 164 27 509 164 27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję 0,15 0,78 0,03 0,17
XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,15 0,76 0,03 0,17
XXXII. Aktywa razem (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 892 203 881 805 191 769 191 722
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 115 199 67 517 24 761 14 680
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 224 240 266 594 48 198 57 963
XXXV. Kapitał własny (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 552 764 547 694 118 810 119 079
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021) 5 376 5 376 1 156 1 169
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sanok RC - Raport śródroczny I kw 2022.pdfSanok RC - Raport śródroczny I kw 2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok
RC z informacją dotyczącą spółki Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Piotr Szamburski Prezes Zarządu
2022-05-27 Piotr Dołęga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki