REKLAMA
WEBINAR

Raen S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki

2023-05-26 13:57
publikacja
2023-05-26 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zarejestrowaniu w dniu 25 maja 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki tj. zmiany § 8 ust. 1, § 8[2], § 21 ust. 2 oraz dodaniu § 8[3].

Zarejestrowana przez Sąd zmiana §8 ust. 1 Statutu Spółki dotyczy zmiany kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.207.522,20 zł (trzy miliony dwieście siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy) do kwoty 4.707.522,20 zł (cztery miliony siedemset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy), w drodze emisji 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 47.075.222 akcji, w tym:
a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
d) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
f) 2.222.222 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 47.075.222.

Dokonana rejestracja zmiany § 8[2] oraz dodanie § 8[3] Statutu Spółki dotyczy uchylenia uchwały nr 8 z dnia 21 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku oraz uchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 kwietnia 2023 roku uchwaliło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Na podstawie Uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki dokonano rejestracji zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki.

Poniżej Spółka wskazuje szczegółową treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Spółki:
1. Dotychczasowy § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.707.522,20 zł (cztery miliony siedemset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
1/ 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2/ 1.853.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
3/ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
4/ 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
5/ 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
6/ 2.222.222 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.".

2. Dotychczasowy § 8[2] Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.".

3. Do Statutu Spółki dodano § 8[3] w następującym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.".

4. Dotychczasowy § 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki