REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-23 17:44
publikacja
2022-11-23 17:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30.09.2022_Ryvu-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Q3_2022_PL_Report_Management_Board_Information-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Q3_2022__ENG_Report_Management_Board_Information-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_30.09.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 14 327 555 3 056 122
II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 19 494 18 193 4 158 3 991
III. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 1 648 534 352 117
IV. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues from operating activities 35 469 19 282 7 566 4 230
V. Koszty operacyjne / Operating expenses -113 207 -79 574 -24 148 -17 456
VI. Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (without incentive scheme) -85 465 -65 899 -18 231 -14 456
VII. Amortyzacja / Depreciation -9 974 -9 116 -2 128 -2 000
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss from operating activities (EBIT) -77 738 -60 292 -16 582 -13 226
IX. Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme) -49 996 -46 617 -10 665 -10 226
X. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax -76 770 -60 257 -16 376 -13 219
XI. Zysk (strata) netto / Net profit/loss -75 257 -60 625 -16 053 -13 299
XII. Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) -55 317 -45 630 -11 800 -10 010
XIII. EBITDA -67 764 -51 176 -14 455 -11 227
XIV. EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (without incentive scheme) -40 022 -37 501 -8 537 -8 227
XV. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities -38 604 -58 163 -8 235 -12 759
XVI. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities 553 5 114 118 1 122
XVII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities -1 685 -2 150 -359 -472
XVIII. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow -39 736 -55 199 -8 476 -12 109
XIX. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) -4,10 -3,30 -0,87 -0,72
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) -4,10 -3,30 -0,87 -0,72
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 6,22 9,72 1,28 2,10
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 6,22 9,72 1,28 2,10
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - - - -
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
XXV. Aktywa razem / Total assets 169 838 233 896 34 876 50 486
XXVI. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 7 823 9 518 1 606 2 054
XXVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents 43 680 81 019 8 970 17 488
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 55 733 55 568 11 445 11 994
XXIX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 24 496 31 874 5 030 6 880
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 31 237 23 694 6 414 5 114
XXXI. Kapitał własny / Total equity 114 104 178 328 23 431 38 492
XXXII. Kapitał zakładowy / Share capital 7 342 7 342 1 508 1 585


Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro
exchange rate used to convert selected financial dataŚredni kurs
NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland:za
okres 01.01.2022 – 30.09.2022 r. / for the period from 01/01/2022 –
30/09/2022 : 4,6880 PLN;za okres 01.01.2021 – 30.09.2021 r. /
for the period from 01/01/2021 – 30/09/2021 : 4,5584 PLN;na
dzień 30 września 2022 r. / as of 30 September 2022: 4,8698 PLN;na
dzień 30 września 2021 r. / as of 30 September 2021: 4,6329 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30.09.2022 Ryvu-sig.pdfJednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30.09.2022 Ryvu-sig.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
RYVU THERAPEUTICS S.A. Q3 2022
Ryvu_Q3_2022_PL_Report_Management_Board_Information-sig.pdfRyvu_Q3_2022_PL_Report_Management_Board_Information-sig.pdf RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2022
Ryvu_Q3_2022__ENG_Report_Management_Board_Information-sig.pdfRyvu_Q3_2022__ENG_Report_Management_Board_Information-sig.pdf MANAGEMENT REPORT RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2022
ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_30.09.2022-sig.pdfENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_30.09.2022-sig.pdf FINANCIAL STATEMENTS RYVU THERAPEUTICS S.A.Q3 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2022-11-23 Kamil Sitarz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki