REKLAMA

REGNON S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 22:50
publikacja
2019-11-29 22:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Regnon_-_Q3.2019_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 13 2 3
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -376 14 999 -87 3 526
III. Zysk (strata) brutto z działalności -372 39 176 -86 9 210
IV. Wynik na działalności zaniechanej 0 1 174 0 276
V. Zysk (strata) netto -373 40 351 -87 9 487
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -345 -4 603 -80 -1 082
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 20 558 2 4 833
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -17 466 0 -4 106
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -338 -1 511 -78 -355
X. Liczba akcji 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,08 8,46 -0,02 1,99
XII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 238 564 54 131
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 61 25 14
XV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 108 61 25 14
XVII. Kapitał własny 130 503 30 117
XVIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 10 911 11 098
XIX. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,03 0,11 0,01 0,02
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Regnon - Q3.2019 za III kwartał 2019.pdfRegnon - Q3.2019 za III kwartał 2019.pdf Sprawozdanie Regnon S.A. za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki