REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2021-11-18 17:51
publikacja
2021-11-18 17:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Redan_09.21_-_sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_3Q_2021_Redan_-_sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-02 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 594 52 650 15 047 11 853
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 589) (12 217) (787) (2 750)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 984) (1 599) (1 093) (360)
IV. Zysk (strata) netto (4 984) (1 599) (1 093) (360)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 023 3 033 883 683
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (128) (368) (28) (83)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 861) (2 204) (847) (496)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 34 461 7 104
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,14) (0,04) (0,03) (0,01)
X. wg stanu na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XI. Aktywa razem 69 119 70 317 14 919 15 237
XII. Aktywa obrotowe 56 656 56 495 12 229 12 242
XIII. Aktywa trwałe 12 463 13 822 2 690 2 995
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 006 60 220 13 816 13 049
XV. Zobowiazania długoterminowe 9 017 19 051 1 946 4 128
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 54 989 41 169 11 869 8 921
XVII. Kapitał własny 5 113 10 097 1 104 2 188
XVIII. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 708 7 738
XIX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,14 0,28 0,03 0,06


Powyższe dane finansowe za 2021 oraz 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2021 roku – 4,6329 PLN / EUR, i na
dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2021
roku) – 4,5585 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2020 roku) –
4,4420 PLN / EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_Redan_09.21 - sig-sig.pdfJSF_Redan_09.21 - sig-sig.pdf Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
Informacja dodatkowa za 3Q 2021_Redan - sig-sig.pdfInformacja dodatkowa za 3Q 2021_Redan - sig-sig.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZECI KWARTAŁ 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Marzena Szynkowska Główna Księgowa Marzena Szynkowska
2021-11-18 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2021-11-18 Dariusz Młodziński Członek Zarządu Dariusz Młodziński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki