REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2021-08-26 06:24
publikacja
2021-08-26 06:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Redan_06.21_2-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_1H_Redan_20210820.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Redan_S.A._30.06.2021_JSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 770 38 631 9 406 8 698
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 582) (313) (568) (70)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 626) (1 624) (797) (366)
IV. Zysk (strata) netto (3 626) (1 624) (797) (366)
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (3 626) (1 624) (797) (366)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 319 1 842 510 415
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 (756) 3 (170)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 475) (1 089) (544) (245)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (142) (3) (31) (1)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,10) (0,05) (0,02) (0,01)
XI. według stanu na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 64 851 70 317 14 345 15 237
XIII. Aktywa obrotowe 51 960 56 495 11 494 12 242
XIV. Aktywa trwałe 12 891 13 822 2 851 2 995
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 380 60 220 12 914 13 049
XVI. Zobowiazania długoterminowe 9 402 19 051 2 080 4 128
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 978 41 169 10 834 8 921
XVIII. Kapitał własny 6 471 10 097 1 431 2 188
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 899 7 738
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,18 0,28 0,04 0,06


Powyższe dane finansowe za 2021 oraz 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4,5208 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku) –
4,5472 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku) – 4,4413 PLN
/ EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
JSF_Redan_06.21_2-sig.pdfJSF_Redan_06.21_2-sig.pdf Skrócone Półroczne Sprawozdanie Finansowe Redan SA
Sprawozdanie Zarządu 1H Redan 20210820.pdfSprawozdanie Zarządu 1H Redan 20210820.pdf Sprawozdanie Zarządu  z działalności
Raport z przeglądu Redan S.A. 30.06.2021 JSF MSR.pdfRaport z przeglądu Redan S.A. 30.06.2021 JSF MSR.pdf Raport z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki