REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2021-05-27 16:54
publikacja
2021-05-27 16:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Redan_1Q21_27052021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_1Q_Redan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-01 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 973 15 361 4 587 3 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 287) (2 003) (281) (456)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 650) 75 (361) 17
IV. Zysk (strata) netto (1 650) 75 (361) 17
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (1 650) 75 (361) 17
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 172 1 601 256 364
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (116) (863) (25) (196)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 086) (812) (238) (185)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (30) (74) (7) (17)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,05) - (0,01) -
XI. wg stanu na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 69 432 70 317 14 899 15 237
XIII. Aktywa obrotowe 56 132 56 495 12 045 12 242
XIV. Aktywa trwałe 13 300 13 822 2 854 2 995
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 985 60 220 13 086 13 049
XVI. Zobowiazania długoterminowe 9 802 19 051 2 103 4 128
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 183 41 169 10 983 8 921
XVIII. Kapitał własny 8 447 10 097 1 813 2 188
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 662 7 738
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,24 0,28 0,05 0,06


Powyższe dane finansowe za 2021 oraz 2020 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 marca 2021 roku – 4,6603 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku) –
4,5721 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku) – 4,3963 PLN /
EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF_Redan_1Q21_27052021-sig.pdfJSF_Redan_1Q21_27052021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa za 1Q Redan.pdfInformacja dodatkowa za 1Q Redan.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2021-05-27 Anna Królikiewicz Główna Księgowa Anna Królikiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki