REDAN: wyniki finansowe

2020-06-30 23:38
publikacja
2020-06-30 23:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSFRedan2019-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_GK_Redan-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_Zarzadu_GKR_2019_-_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2019_do_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
osw_zarzad_Redan_do_SSF2019_20200630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_Redan_do_Akcjonariuszy_2019_-_skonsolidowany_20200630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dla_Zarzadu_dot_wyboru_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018* 2019 2018*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 367 023 553 208 85 318 129 651
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (70 936) (39 539) (16 490) (9 266)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (48 447) (47 462) (11 262) (11 123)
IV. Zysk (strata) netto (63 835) (73 139) (14 839) (17 141)
V. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (44 527) (46 109) (10 351) (10 806)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 540 (29 813) 7 099 (6 987)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 044) (8 050) (2 102) (1 887)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 204) 30 424 (6 789) 7 130
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (7 708) (7 439) (1 792) (1 743)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,79) (2,05) (0,42) (0,48)
XI. wg stanu na dzień 2019-12-31 31.12.2018 2019-12-31 31.12.2018
XII. Aktywa razem 97 076 298 838 22 796 69 497
XIII. Aktywa obrotowe 57 225 222 209 13 438 51 677
XIV. Aktywa trwałe 39 851 76 629 9 358 17 821
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 099 268 507 25 619 62 443
XVI. Zobowiązania długoterminowe 15 021 35 511 3 527 8 258
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 078 232 996 22 092 54 185
XVIII. Kapitał własny (12 023) 30 331 (2 823) 7 054
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 385 8 304
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,34) 0,85 (0,08) 0,20


(*) dane przekształcone zgodnie z notą 11.2Powyższe dane
finansowe za rok 2019 oraz 2018 roku zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019
roku – 4,2585 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku) –
4,3018 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 grudnia 2018 roku) - 4,2669 PLN
/ EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSFRedan2019-sig (1).pdfSSFRedan2019-sig (1).pdf
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego GK Redan-sig.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego GK Redan-sig.pdf
Spr Zarządu GKR_2019 - podpisane.pdfSpr Zarządu GKR_2019 - podpisane.pdf
Oświadczenia RN 2019 do SSF.pdfOświadczenia RN 2019 do SSF.pdf
ośw_zarzad Redan do SSF2019 20200630.pdfośw_zarzad Redan do SSF2019 20200630.pdf
List Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2019 - skonsolidowany 20200630.pdfList Zarządu Redan do Akcjonariuszy 2019 - skonsolidowany 20200630.pdf
Oświadczenie RN dla Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej 2019.pdfOświadczenie RN dla Zarzadu dot wyboru firmy audytorskiej 2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Anna Królikiewicz Główny Księgowy Anna Królikiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki