0,2700 zł
0,75% 0,0020 zł
Redan SA (RDN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_3Q_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_3Q_'19_20191128.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 944 111 869 25 982 26 300
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 549) (1 651) (1 984) (388)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (11 119) (1 074) (2 581) (252)
IV. Zysk (strata) netto (11 202) (1 294) (2 600) (304)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (11 202) (1 294) (2 600) (304)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 135 (6 029) 728 (1 417)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (244) (6 097) (57) (1 433)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 556) 11 330 (825) 2 664
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (665) (796) (154) (187)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,31) (0,04) (0,07) (0,01)
XI. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 153 321 157 715 35 056 36 678
XIII. Aktywa obrotowe 73 776 89 870 16 868 20 900
XIV. Aktywa trwałe 79 545 67 845 18 188 15 778
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 118 31 310 8 715 7 281
XVI. Zobowiązania długoterminowe 12 342 11 400 2 822 2 651
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 25 776 19 910 5 894 4 630
XVIII. Kapitał własny 115 203 126 405 26 341 29 397
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 165 8 304
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,23 3,54 0,74 0,82
XXII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA 01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2018 - 30.09.2018 (*) 01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2018 - 30.09.2018 (*)
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 915 388 072 68 680 91 236
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (45 991) (19 806) (10 674) (4 656)
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 757) (23 920) (4 353) (5 624)
XXVI. Zysk (strata) netto (29 693) (28 550) (6 892) (6 712)
XXVII. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 443) (17 169) (2 424) (4 036)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 639 (39 527) 4 558 (9 293)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 785) (7 014) (1 807) (1 649)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 511) 37 151 (4 993) 8 734
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem (9 657) (9 390) (2 241) (2 208)
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,83) (0,80) (0,19) (0,19)
XXXIII. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXIV. Aktywa razem 140 105 298 838 32 034 69 497
XXXV. Aktywa obrotowe 91 039 222 209 20 816 51 677
XXXVI. Aktywa trwałe 49 066 76 629 11 219 17 821
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 044 268 507 26 990 62 443
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 18 535 35 511 4 238 8 258
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 99 509 232 996 22 752 54 185
XL. Kapitał własny 22 061 30 331 5 044 7 054
XLI. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 165 8 304
XLII. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,62 0,85 0,14 0,20


(*) dane przekształcone zgodnie z notą 9.3


Powyższe dane finansowe za III Q 2019 oraz 2018 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN / EUR, i na
dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) –
4,3086 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2018 roku) - 4,2535 PLN
/ EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 3Q 2019-sig.pdfSSF 3Q 2019-sig.pdf Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK REDAN
Informacja dodatkowa za 3Q '19 20191128.pdfInformacja dodatkowa za 3Q '19 20191128.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.