RAFAMET: wyniki finansowe

2020-05-22 18:07
publikacja
2020-05-22 18:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Spraw_Finans_I_kw.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 242 24 403 5 742 5 678
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 1 013 13 236
III. Zysk przed opodatkowaniem -700 382 -159 89
IV. Zysk (strata) netto -814 194 -185 45
V. Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -814 194 -185 45
VI. Całkowity dochód -814 194 -185 45
VII. Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -814 194 -185 45
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 896 -4 445 659 -1 034
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -878 -1 435 -200 -334
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 653 4 365 -376 1 016
XI. Przepływy pieniężne netto razem 365 -1 515 83 -353
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0.19 0.04 -0.04 0.01
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0.19 0.04 -0.04 0.01
XIV. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XV. Aktywa razem 220 714 211 202 48 484 49 595
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 571 116 245 27 804 27 297
XVII. Zobowiązania długoterminowe 22 876 23 577 5 025 5 536
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 103 695 92 668 22 779 21 761
XIX. Kapitał własny 94 143 94 957 20 680 22 298
XX. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 487 10 141
XXI. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21.8 21.99 4.79 5.16
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21.8 21.99 4.79 5.16
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0.00 0.00 0.00 0.00
XXVI. Dane jednostkowe w tys. zł w tys. EURO
XXVII. okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019
XXVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 376 15 421 3 725 3 588
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 732 0 170
XXX. Zysk przed opodatkowaniem -480 410 -109 95
XXXI. Zysk (strata) netto -656 207 -149 48
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 057 -5 458 468 -1 270
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -375 -764 -85 -178
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 303 4 609 -296 1 072
XXXV. Przepływy pieniężne netto razem 379 -1 613 86 -375
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0.15 0.05 -0.03 0.01
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0.15 0.05 -0.03 0.01
XXXVIII. 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXIX. Aktywa razem 188 809 179 420 41 476 42 132
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 848 87 803 21 494 20 618
XLI. Zobowiązania długoterminowe 16 579 17 092 3 642 4 014
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 269 70 711 17 852 16 605
XLIII. Kapitał własny 90 961 91 617 19 981 21 514
XLIV. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 487 10 141
XLV. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XLVI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21.06 21.21 4.63 4.98
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21.06 21.21 4.63 4.98
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0.00 0.00 0.00 0.00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_Spraw_Finans_I_kw.2020.pdfSkonsolidowane_Spraw_Finans_I_kw.2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2020-05-22 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki