REKLAMA

RAFAKO: wyniki finansowe

2020-11-27 17:31
publikacja
2020-11-27 17:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAQS_2020q3_(2020-11-27).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAQ_2020q3_jednostkowe_(2020-11-27).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 672 257 653 741 151 954 151 955
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (181 506) (114 817) (41 027) (26 688)
III. Zysk (strata) brutto (184 883) (114 761) (41 790) (26 675)
IV. Zysk (strata) netto (198 141) (118 655) (44 787) (27 580)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 548 10 591 18 207 2 462
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 268 (199) 61 (46)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (79 705) 11 550 (18 016) 2 685
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 111 21 942 251 5 100
IX. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,55) (0,93) (,35) (0,22)
XI. 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XII. Aktywa razem 861 905 932 588 190 401 218 994
XIII. Zobowiązania długoterminowe 68 166 68 024 15 058 15 974
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 887 842 760 035 196 130 178 475
XV. Kapitał własny (94 103) 104 529 (20 788) 24 546
XVI. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 56 301 59 848
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) (0,74) 0,82 (0,16) 0,19
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 9 miesięcy 2020 9 miesięcy 2019 9 miesięcy 2020 9 miesięcy 2019
XX. Przychody netto ze sprzedaży 795 520 817 744 179 816 190 076
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (251 648) (214 023) (56 881) (49 747)
XXII. Zysk (strata) brutto (254 441) (214 177) (57 513) (49 783)
XXIII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej (259 919) (199 255) (58 751) (46 315)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 103 676 (19 855) 23 434 (4 614)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 803 1 187 1 086 276
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (80 657) 7 406 (18 231) 1 721
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 27 822 (11 262) 6 289 (2 618)
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,12) (1,57) (0,46) (0,36)
XXX. 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XXXI. Aktywa razem 984 923 1 302 431 217 576 305 843
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 109 299 94 045 24 145 22 084
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 031 211 1 094 123 227 801 256 927
XXXIV. Kapitał własny jednostki dominującej (150 009) 110 244 (33 138) 25 888
XXXV. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 56 301 59 848
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) (1,18) 0,87 (0,26) 0,20
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00
ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP
XXXVIII. Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
XXXIX. 2020q3 4,4241 4,5268
XL. 2019 4,2988 4,2585
XLI. 2019q3 4,3022 4,3736
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAQS 2020q3 (2020-11-27).pdfSAQS 2020q3 (2020-11-27).pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SAQ 2020q3 jednostkowe (2020-11-27).pdfSAQ 2020q3 jednostkowe (2020-11-27).pdf Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2020-11-27 Radosław Domagalski-Łabędzki Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Jarosław Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
2020-11-27 Jolanta Markowicz Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki