REKLAMA

RAFAKO: Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

2020-11-13 20:30
publikacja
2020-11-13 20:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. („Zamawiający”, „NJGT”) umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II („Blok”) („Kontrakt”) oraz raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., w którym poinformowano, że RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) wraz z Zamawiającym uregulują wzajemne relacje i rozliczenia w porozumieniu odrębnym od aneksu nr 8, Zarząd Emitenta informuje, że 13 listopada 2020 r.:
W wyniku zakończenia Ruchu Próbnego, który potwierdził spełnienie przez Blok wymagań Kontraktowych Strony dokonały Odbioru Bloku, który został przekazany do eksploatacji. Jednostka pracuje w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Zamawiający, E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100 proc. kontrolowana przez Emitenta) oraz Emitent działając za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta podpisali ugodę („Ugoda”), która jest wynikiem mediacji prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP i która reguluje w szczególności następujące kwestie:
1. Strony, tj. Emitent i Zamawiający, zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń wynikających z realizacji Kontraktu, które powstały do dnia zawarcia Ugody, z wyjątkiem roszczeń Emitenta za prace wykonane zgodnie z Kontraktem oraz roszczeń NJGT z tytułu rękojmi bądź gwarancji i roszczeń regresowych wobec Emitenta z tytułu zapłaty roszczeń dalszych podwykonawców.
2. Emitent wydłuży gwarancję techniczną na część wysokociśnieniową kotła
o 6 miesięcy (do 36 miesięcy) oraz udzieli praw do korzystania z programów komputerowych (licencji), które nie są objęte Kontraktem. Jednocześnie Emitent zrealizuje dodatkowe świadczenia, w tym wykona prace optymalizujące funkcjonowanie Bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego Bloku z 40 proc. do 37 proc.
Wejście w życie Ugody nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są:
1. podpisanie przez Emitenta oraz Zamawiającego protokołu przejęcia bloku w Elektrowni Jaworzno do eksploatacji do 15 listopada 2020 r.- (warunek został spełniony),
2. przedstawienie przez Emitenta porozumienia w formie promesy z instytucjami finansowymi, tj. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącego sposobu pozyskania środków finansowych, które są niezbędne do zakończenia należytej realizacji Kontraktu-(warunek został spełniony).
Ugoda zostanie skierowana do właściwego sądu powszechnego z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd, ugoda zyskuje moc prawną ugody sądowej.
Dodatkowo, Zamawiający i Emitent zawarli 13 listopada 2020 r. za zgodą nadzorcy układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta aneks nr 9 do Kontraktu, który sankcjonuje określone Ugodą uzgodnienia Stron w zakresie dodatkowych świadczeń niepieniężnych Emitenta, w tym m.in. terminy ich wykonania oraz powiązane z nimi terminy płatności.
Wynagrodzenie Emitenta wynikające z podpisanego Kontraktu oraz zawartych do niego aneksów wyniesie łącznie 4,6 mld zł i zabezpieczy pod względem finansowym należytą realizację Kontraktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2020-11-13 Radosław Domagalski-Łabędzki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki