REKLAMA

QUMAK S.A.: wyniki finansowe

2019-05-29 18:06
publikacja
2019-05-29 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._2019_05_29_Raport_kwartalny_skonsolidowany_Grupa_Qumak_S.A._w_upadlosci_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._2019_05_29_Odmowa_podpisania_srodrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Qumak.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 9 852 33 519 2 292 8 022
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 515 559 -585 134
III. Zysk (strata) brutto -2 514 231 -585 55
IV. Zysk (strata) netto -2 514 273 -585 65
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 320 269 -540 64
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 862 2 231 666 534
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 71 -48 17 -11
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 -462 -13 -111
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2 878 1 720 670 412
X. Zysk netto zanualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) -0,06 0,01 -0,01 0,00
XI. Aktywa razem 18 996 19 097 4416 4 441
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 312 149 898 35411 34860
XIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 152 312 149 898 35411 34860
XV. Kapitał własny grupy kapitałowej -133 316 -130 801 -30994 -30419
XVI. Kapitał akcyjny 40 375 40 375 9387 9390
XVII. Liczba akcji 40 375 40 375 40375 40375
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,30 -3,24 -0,77 -0,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,30 -3,24 -0,77 -0,75
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 997 32 223 232 7 712
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -960 1 858 -223 445
XXIII. Zysk (strata) brutto -959 1 546 -223 370
XXIV. Zysk (strata) netto -959 1 546 -223 370
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 491 3 563 812 853
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 71 -1 453 17 -348
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 46 -13 11
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 508 2 157 816 516
XXIX. Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) -0,02 0,04 -0,01 0,01
XXX. Aktywa razem 12 564 14 432 2921 3 356
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 581 143 489 33148 33 370
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 142 581 143 489 33148 33 370
XXXIV. Kapitał własny -130 017 -129 058 -30227 -30 013
XXXV. Kapitał akcyjny 40 375 40 375 9387 9 390
XXXVI. Liczba akcji 40 375 40 375 40 375 40 375
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,22 -3,20 -0,75 -0,74
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,22 -3,20 -0,75 -0,74
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. oraz od 1
stycznia do 31 marca 2018, poza wybranymi danymi z bilansu, które
prezentowane są na dzień 31 marca 2019 i 31.11.2018 r.
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. 2019 05 29 Raport kwartalny_skonsolidowany_Grupa Qumak S.A. w upadłości_final.pdf1. 2019 05 29 Raport kwartalny_skonsolidowany_Grupa Qumak S.A. w upadłości_final.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
2. 2019 05 29 Odmowa podpisania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Qumak.pdf2. 2019 05 29 Odmowa podpisania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Qumak.pdf Odmowa podpisania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Piotr Duda Syndyk masy upadłości Qumak S.A.
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wszyscy
członkowie Zarządu Emitenta złożyli rezygnacje z</span><span class="Apple-converted-space"> </span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dniem
1 kwietnia 2019 r. Raport kwartalny składa osoba zarządzająca -</span><span class="Apple-converted-space"> </span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Syndyk
masy upadłości Qumak S.A. Piotr Duda. Syndyk odmówił podpisania</span><span class="Apple-converted-space"> </span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z przyczyn opisanych w załączonych dokumentach.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki