REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2021-09-10 08:06
publikacja
2021-09-10 08:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Sprawozdania_finansowe_GK_CORMAY_PZ_CORMAY_S.A_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Raport_z_przegladu_GK_CORMAY_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Raport_z_przegladu_PZ_CORMAY_S.A._I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 39 507 30 271 8 688 6 816
II. Koszt własny sprzedaży 23 732 17 682 5 219 3 981
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 147 (3 595) 252 (809)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 893 (6 706) 636 (1 510)
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 2 748 (6 759) 604 (1 522)
VI. EBITDA* 3 195 (1 487) 703 (335)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 482) (7 207) (326) (1 623)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 985) 3 374 (437) 760
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (165) 1 828 (36) 412
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut (3 632) (2 005) (799) (451)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,033 (0,079) 0,007 (0,018)
XII. Aktywa razem 95 004 93 740 21 015 20 313
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 639 5 118 1 026 1 109
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 25 571 25 306 5 656 5 484
XV. Kapitał własny 64 794 63 316 14 332 13 720
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 626 18 247
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,75 0,17 0,16
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. Przychody ze sprzedaży 23 388 20 404 5 143 4 594
XX. Koszt własny sprzedaży 15 746 14 185 3 463 3 194
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 382 (1 823) 84 (410)
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 91 (2 610) 20 (588)
XXIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 91 (2 610) 20 (588)
XXIV. EBITDA* 2 124 153 467 34
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 504) (956) (551) (215)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 632) (1 806) (359) (407)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (119) 5 216 (26) 1 174
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 255) 2 454 (936) 553
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,001 (0,031) 0,000 (0,007)
XXX. Aktywa razem 108 917 106 594 24 092 23 098
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 24 509 14 465 5 421 3 134
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 869 27 935 4 174 6 053
XXXIII. Kapitał własny 65 539 64 194 14 497 13 910
XXXIV. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 626 18 247
XXXV. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,76 0,17 0,17


*wskaźnik EBITDA został zdefiniowany jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszt amortyzacji za okresDane
bilansowe zaprezentawane zostały na dzień 30 czerwca 2021 r., a
porównawcze dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Sprawozdania finansowe_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A_I półrocze 2021.pdf1. Sprawozdania finansowe_GK CORMAY_PZ CORMAY S.A_I półrocze 2021.pdf
2. Sprawozdanie Zarządu_GK CORMAY_I półrocze 2021.pdf2. Sprawozdanie Zarządu_GK CORMAY_I półrocze 2021.pdf
3. Raport z przeglądu_GK CORMAY_I półrocze 2021.pdf3. Raport z przeglądu_GK CORMAY_I półrocze 2021.pdf
4. Raport z przeglądu_PZ CORMAY S.A._I półrocze 2021.pdf4. Raport z przeglądu_PZ CORMAY S.A._I półrocze 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-09-10 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki