REKLAMA

PYLON: Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

2017-06-13 14:28
publikacja
2017-06-13 14:28
Zarząd Pylon S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 czerwca 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zw. z uchwałą nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z zachowa-niem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Przedmiotowy wpis jest konsekwencją pozytywnego rozpoznania złożonej przez Emitenta skargi na orzeczenie referendarza Sądowego, w związku z wydanym uprzednio postanowieniem o odmowie wpisu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 7/2017 z dnia 18 marca 2017 roku.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote i osiemdziesiąt groszy), tj.
z kwoty 1.509.269,40 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 2.862.873,20 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).

Mając powyższe na uwadze §8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§8.
2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.862.873,20 zł [dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy] i dzieli się na:
a.1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł [sto tysięcy złotych];
b.500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł [pięćdziesiąt tysięcy złotych];
c.900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 90.000 zł [dziewięćdziesiąt tysięcy złotych];
d.2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł [dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych];
e.1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł [sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote];
f.1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł [sto pięćdziesiąt tysięcy złotych];
g.6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł [sześćset sześćdziesiąt jeden
tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy];
h.13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł [jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote i osiemdziesiąt groszy].”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Ponadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż mimo złożonego przez Emitenta prawidłowo uzupełnionego wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, w wyniku oczywistej omyłki po stronie Sądu, doszło do dokonania błędnej zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców:
1. poprzez wskazanie w pozycji dotyczącej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego kwoty 2.862.873,20 zł, podczas gdy wartość ta nie powinna ulec zmianie, oraz
2.poprzez brak uwzględnienia zmiany w pozycji dotyczącej kwotowego określenia części kapitału wpłaconego oraz pozostawienie wartości 1.509.269,40 zł, podczas gdy prawidłową wartością jest kwota 2.862.873,20 zł.
Zarząd Emitenta niezwłocznie podejmie kroki mające na celu sprostowanie rozbieżności, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 2) oraz §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20170613_142853_0000105395_0000094669.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki