Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 068 685 910 490 248 659 217 904
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 318 686 218 674 74 151 52 334
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 206 639 107 991 48 080 25 845
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 167 942 86 251 39 076 20 642
V. Zysk/(strata) netto za okres 167 942 86 251 39 076 20 642
VI. Całkowity dochód za okres 167 942 86 251 39 076 20 642
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 168 159 86 617 39 127 20 730
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 168 159 86 617 39 127 20 730
IX. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,80 4,53 2,04 1,07
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 107 665 (131 846) 25 051 (31 554)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (181 536) 154 542 (42 239) 36 986
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 972) 31 386 (4 647) 7 511
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (93 843) 54 082 (21 835) 12 943
na 31.03.2019r. na 31.12.2018r. na 31.03.2019r. na 31.12.2018r.
XV. Aktywa trwałe 3 058 210 2 800 442 710 997 651 266
XVI. Aktywa obrotowe 1 825 278 1 616 660 424 355 375 967
XVII. Aktywa razem 4 883 488 4 417 102 1 135 352 1 027 233
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 460 166 243 147 106 983 56 546
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 046 676 965 251 243 339 224 477
XX. Kapitał własny 3 376 646 3 208 704 785 030 746 210
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 938 001 814 225 218 251 194 865
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 295 846 206 508 68 837 49 423
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 202 798 112 851 47 186 27 008
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 165 560 91 065 38 522 21 794
XXV. Zysk/(strata) netto za okres 165 560 91 065 38 522 21 794
XXVI. Całkowity dochód za okres 165 560 91 065 38 522 21 794
XXVII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XXVIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,66 4,76 2,01 1,14
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 526 (61 058) 46 425 (14 612)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (180 829) 120 673 (42 075) 28 880
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 705) (309) (7 610) (74)
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14 008) 59 306 (3 260) 14 194
na 31.03.2019r. na 31.12.2018r. na 31.03.2019r. na 31.12.2018r.
XXXIII. Aktywa trwałe 3 088 900 2 928 371 718 133 681 017
XXXIV. Aktywa obrotowe 1 611 402 1 330 090 374 631 309 323
XXXV. Aktywa razem 4 700 302 4 258 461 1 092 764 990 340
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 404 699 217 747 94 088 50 639
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 922 937 833 608 214 572 193 862
XXXVIII. Kapitał własny 3 372 666 3 207 106 784 104 745 839


Do przeliczenia danych w pozycjach
dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs
Euro,obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:za
okres od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. - kurs 4,2978za
okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r. - kurs 4,1784,-
sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony
przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:na
dzień 31 marca 2019r. - kurs 4,3013na
dzień 31 grudnia 2018r. - kurs 4,3000


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny Q1 2019.pdfRaport kwartalny Q1 2019.pdf Raport kwartalny_Q1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu
2019-05-23 Krzysztof Homenda Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Izabela Świderek Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.