REKLAMA
PIT 2023

PROCHEM: wyniki finansowe

2023-11-14 17:06
publikacja
2023-11-14 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Prochem_S.A._Skonsolidowany_raport_za_III_kwartal_2023_roku-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
SKOSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody ze sprzedaży 247836 150758 54145 32158
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -7278 8990 -1590 1918
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13288 -4945 -2903 -1055
IV. Zysk (strata) do popdatkowania -17224 1386 -3763 296
V. Zysk (strata) netto, z tego przypisany: -14176 704 -3097 150
VI. Akcjonariuszom Jednostki Dominującej -14243 280 -3112 60
VII. Udziałom niekontrolującym 67 424 15 90
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)-przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej -7,10 0,12 -1,55 0,03
SKOSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -13433 -11377 -2935 -2427
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1495 47423 -327 10116
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2036 -4390 -445 -936
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -16964 31656 -3706 6753
XIII. STAN NA DZIEŃ 30 wreześnia 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Suma Aktywów 181478 205395 39149 43795
XV. Aktywa trwałe, razem 66617 61768 14371 13170
XVI. Aktywa obrotowe, razem 114861 143627 24778 30625
XVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominijącej 75079 90060 16196 19203
XVIII. Udziały niekontrolujące 2040 2334 440 498
XIX. Kapitał własny, ogółem 77119 92394 16636 19701
XX. Zobowiązania długoterminowe, razem 36495 40476 7873 8630
XXI. Zobowiazania krótkoterminowe, razem 67864 72525 14640 15464
XXII. Wartość ksiegowa na jedną akcję zwykłą (w PN/EUR) - przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37,45 44,92 8,08 9,58
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2005000 2005000 2005000 2005000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXIV. Przychody ze sprzedaży 202957 100709 44340 21482
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -14104 3449 -3081 736
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15412 -6434 -3367 -1372
XXVII. Zysk (strata) do opodatkowania -12243 26944 -2675 5747
XXVIII. Zysk (strata) netto -8851 26351 -1934 5621
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / rozwodniony (w PL/EUR) -4,41 11,19 -0,96 2,39
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -20812 -11728 -4547 -2502
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5978 47991 1306 10237
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8991 -3040 1964 -648
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5843 33223 -1277 7087
XXXIV. STAN NA DZIEŃ 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXXV. Suma aktywów 134141 135257 28937 28840
XXXVI. Aktywa trwałe, razem 56901 51302 12275 10939
XXXVII. Aktywa obrotowe, razem 77240 83955 16662 17901
XXXVIII. Kapitał własny, ogółem 48891 57742 10547 12312
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe, razem 31497 24855 6795 5300
XL. Zobowiązania krótkoterminowe, razem 53753 52660 11596 11228
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 24,38 28,80 5,26 6,14
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2005000 2005000 2005000 2005000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Prochem S.A. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku-sig-sig-sig-sig.pdfGK Prochem S.A. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku-sig-sig-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Marek Kiersznicki Prezes Zarządu
2023-11-14 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
2023-11-14 Michał Dąbrowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki