PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: wyniki finansowe

2018-11-07 00:06
publikacja
2018-11-07 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PCM_Group_3Q2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ogółem 516 874,66 445 910,26 121 518,13 104 756,29
II. Koszty ogółem 504 384,75 407 338,09 118 581,73 95 694,65
III. Całkowite dochody netto za okres 9 078,79 30 049,45 2 134,44 7 059,42
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (138 058,71) (48 749,26) (32 457,84) (11 452,51)
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu 593 825,22 520 375,49 139 609,00 122 250,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (53,88) (113,82) (12,67) (26,74)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu (731 937,81) (569 238,58) (172 080,00) (133 729,00)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 143 711,82 43 434,52 33 786,90 10 203,94
IX. Wg stanu na dzień 30 września 20178 31 grudnia 2017 30 września 2018 31 grudnia 2017
X. Aktywa razem 2 190 190,06 1 997 423,64 512 756,96 478 895,12
XI. Kapitały własne razem 453 736,78 453 904,39 106 226,71 108 826,49
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XII. Przychody ogółem 595 296,59 476 601,50 139 955,26 111 966,48
XIII. Koszty ogółem 581 099,28 437 985,99 136 617,45 102 894,66
XIV. Całkowite dochody netto za okres 12 190,88 31 903,46 2 866,10 7 494,98
XV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (157 259,94) (69 010,99) (36 972,08) (16 212,53)
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu 566 914,99 486 655,85 133 282,70 114 328,52
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 479,43 8 980,03 1 993,53 2 109,65
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu (715 695,51) (546 686,81) (168 261,26) (128 431,40)
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 153 671,94 56 991,11 36 128,54 13 388,74
XX. Wg stanu na dzień 30 września 20178 31 grudnia 2017 30 września 2018 31 grudnia 2017
XXI. Aktywa razem 2 161 733,63 1 949 002,26 506 094,87 467 285,78
XXII. Kapitały własne razem 443 044,41 439 423,43 103 723,47 105 354,58
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:na dzień 30 września 2018 - 1 EUR = 4,2714 PLNna dzień 31 grudnia 2017 - 1 EUR = 4,1709 PLN.Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego: za okres zakończony 30 września 2018 - 1 EUR = 4,2535 PLNza okres zakończony 30 września 2016 - 1 EUR = 4,2566 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PCM Group 3Q2018.pdfPCM Group 3Q2018.pdf Kwartalny skonsolidowany raport finansowy za 3. kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-07 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2018-11-07 Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki