REKLAMA

PLASTBOX: wyniki finansowe

2017-11-27 22:25
publikacja
2017-11-27 22:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Korekta_sprawozdania.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
QSr_3_2017_kor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" i Rozporządzenia Ministra Finansów Dz. U. Nr 209 poz. 1744 z dn. 19.10.2005
w walucie
data przekazania: 2017-11-27
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122836 116217 28858 26602
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8714 11872 2047 2718
III. Zysk (strata) brutto 6924 10338 1627 2366
IV. Zysk (strata) netto 5335 8329 1253 1907
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11706 5976 2750 1368
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8366 -2660 -1965 -609
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1813 -2329 -426 -533
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1527 987 359 226
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2017 r. i 31.12.2016 r.
IX. Aktywa razem 160904 146258 37341 33060
X. Zobowiązania długoterminowe 23577 13929 5471 3149
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 60699 52576 14086 11884
XII. Kapitał własny 76628 79753 17783 18027
XIII. Kapitał zakładowy 41941 41941 9733 9480
XIV. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,20 0,03 0,05
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,83 1,90 0,42 0,43
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105564 102584 24800 23482
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4325 7964 1016 1823
XIX. Zysk (strata) brutto 4454 7388 1046 1691
XX. Zysk (strata) netto 3531 5901 830 1351
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10200 3439 2396 787
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7198 -2205 -1691 -505
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1921 -1592 -451 -364
XXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1081 -358 254 -82
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2017 r. i 31.12.2016 r.
XXV. Aktywa razem 167041 152956 38765 34574
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 22963 12851 5329 2905
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 54167 47433 12570 10722
XXVIII. Kapitał własny 89911 92672 20865 20948
XXIX. Kapitał zakładowy 41941 41941 9733 9480
XXX. Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941
XXXI. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,14 0,02 0,03
XXXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,14 2,21 0,50 0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2017 z dnia 2017-11-27 o treści:


Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.Zarząd
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") niniejszym
informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017
r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 listopada 2017 roku, w wyniku
omyłki podano błędne dane w zakresie przedstawionym w załączeniu do
niniejszego raportu.Przedstawiona korekta nie ma wpływu na
pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego Spółki za
okres zakończony 30 września 2017 r.W związku z
powyższym w dniu 27 listopada 2017 r. Spółka przekaże do publicznej
wiadomości skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał
2017 r.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -
informacje bieżące i okresowe w związku z paragrafem 6 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis
Korekta sprawozdania.pdfKorekta sprawozdania.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 3 2017 kor.pdfQSr 3 2017 kor.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-27 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
2017-11-27 Krzysztof Pióro Wiceprezes - Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki