REKLAMA

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2019-08-22 06:02
publikacja
2019-08-22 06:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO
I. Przychody z działalności operacyjnej 2 446,8 2 509,9 570,6 592,0
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 101,9 133,2 23,8 31,4
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 68,0 112,8 15,9 26,6
IV. Zysk / (strata) netto 47,9 89,6 11,2 21,1
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 45,0 78,1 10,5 18,4
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) 1,10 2,00 0,26 0,47
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) 1,10 2,00 0,26 0,47
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 355,5 392,8 82,9 92,7
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (305,6) (482,2) (71,3) (113,7)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (170,0) (165,8) (39,6) (39,1)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (120,1) (255,2) (28,0) (60,2)
XIV. 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31
XV. Aktywa trwałe 6 176,8 5 187,2 1 452,7 1 206,3
XVI. Aktywa obrotowe 1 311,9 1 619,1 308,5 376,5
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 5,2 - 1,2 -
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 526,6 520,8
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 464,1 3 483,5 814,7 810,1
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 624,5 1 969,1 617,2 457,9
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 405,3 1 353,7 330,5 314,8
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 1 839,1 1 888,8 428,9 445,5
XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 66,4 144,3 15,5 34,0
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 70,8 157,1 16,5 37,1
XXV. Zysk / (strata) netto 57,1 129,2 13,3 30,5
XXVI. Całkowite dochody 54,6 101,7 12,7 24,0
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk / (strata) na akcję (zł/EUR) 1,27 2,88 0,30 0,68
XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/EUR) 1,27 2,88 0,30 0,68
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 325,6 348,9 75,9 82,3
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (266,8) (449,3) (62,2) (106,0)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (147,5) (146,2) (34,4) (34,5)
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (88,7) (246,6) (20,7) (58,2)
XXXV. 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 5 707,1 4 902,5 1 342,2 1 140,1
XXXVII. Aktywa obrotowe 836,2 1 079,8 196,7 251,1
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4,7 - 1,1 -
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 526,6 520,8
XL. Kapitał własny 3 302,4 3 314,6 776,7 770,8
XLI. Zobowiązania długoterminowe 2 164,3 1 652,6 509,0 384,3
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 081,3 1 015,1 254,3 236,1


Dane
finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln.W
okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz Śródrocznym Skróconym
Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. za okres 6 miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku
do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:


-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:


30.06.2019
– 4,2520 PLN/EUR,31.12.2018
- 4,3000 PLN/EUR,


-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:


01.01
- 30.06.2019 - 4,2880 PLN/EUR,

01.01
- 30.06.2018 - 4,2395 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2019.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2019.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-22 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu
2019-08-22 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych
2019-08-22 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds. Handlowych
2019-08-22 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych
2019-08-22 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki