REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

2021-11-05 00:05
publikacja
2021-11-05 00:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_S.A._za_III_kwartal_2021_roku_(1098917).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_PKO_Bank_Polski_S.A._Group_for_the_third_quarter_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 7 213 7 693 1 582 1 732
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 236 2 891 710 651
IV. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (827) (1 597) (181) (360)
V. Koszty działania (4 592) (4 567) (1 007) (1 028)
VI. Zysk brutto 4 934 3 101 1 082 698
VII. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 671 2 015 805 454
VIII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 671 2 018 805 454
IX. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,94 1,61 0,64 0,36
X. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,94 1,61 0,64 0,36
XI. Dochody całkowite netto 1 624 3 198 356 720
XII. Przepływy pieniężne netto (629) (12 645) (138) (2 847)
XIII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XIV. Suma aktywów 403 521 376 966 87 099 81 686
XV. Kapitał własny ogółem 41 535 39 911 8 965 8 648
XVI. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 270 271
XVII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 33,23 31,93 7,17 6,92
XIX. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 33,23 31,93 7,17 6,92
XXI. Łączny współczynnik kapitałowy 18,97 18,18 18,97 18,18
XXII. Kapitał Tier 1 39 715 38 816 8 572 8 411
XXIII. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 583 585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Wynik z tytułu odsetek 6 344 6 919 1 392 1 558
XXV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 608 2 272 572 511
XXVI. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (708) (1 429) (155) (322)
XXVII. Koszty działania (3 954) (3 957) (867) (891)
XXVIII. Zysk brutto 4 610 2 735 1 011 616
XXIX. Zysk netto 3 526 1 797 774 405
XXX. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,82 1,44 0,62 0,32
XXXI. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,82 1,44 0,62 0,32
XXXII. Dochody całkowite netto 1 354 2 861 297 644
XXXIII. Przepływy pieniężne netto (1 346) (12 652) (295) (2 848)
XXXIV. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXXV. Suma aktywów 371 611 345 027 80 211 74 765
XXXVI. Kapitał własny ogółem 39 931 38 577 8 619 8 359
XXXVII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 270 271
XXXVIII. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,94 30,86 6,89 6,69
XL. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,94 30,86 6,89 6,69
XLII. Łączny współczynnik kapitałowy 20,78 19,78 20,78 19,78
XLIII. Kapitał Tier 1 38 021 37 564 8 207 8 140
XLIV. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 583 585WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW:

średnia kursów
NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat,
sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych) za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 = 4,5585; za okres od
01.01.2020 do 30.09.2020 = 4,4420średni kurs
NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) na 30.09.2021 =
4,6329; na 31.12.2020 = 4,6148

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2021 roku (1098917).pdfRaport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2021 roku (1098917).pdf Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2021 roku
Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for the third quarter 2021.pdfReport of the PKO Bank Polski S.A. Group for the third quarter 2021.pdf Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for the third quarter 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki