REKLAMA

PKOBP (PKO BP SA): wyniki finansowe

2020-11-04 06:42
publikacja
2020-11-04 06:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_PKO_Banku_Polskiego_S.A._za_III_kwartal_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_PKO_Bank_Polski_SA_Group_for_the_third_quarter_of_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 7 679 7 653 1 729 1 776
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 894 2 767 652 642
IV. Wynik z działalności operacyjnej 3 086 4 609 695 1 070
V. Zysk brutto 3 101 4 632 698 1 075
VI. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 2 015 3 308 454 768
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 018 3 308 454 768
VIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,61 2,65 0,36 0,61
IX. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,61 2,65 0,36 0,61
X. Dochody całkowite netto 3 198 3 707 720 860
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 524 (1 521) 6 421 (353)
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 882) (9 608) (8 753) (2 230)
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 287) (2 325) (515) (540)
XIV. Przepływy pieniężne netto (12 645) (13 454) (2 847) (3 123)
XV. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVI. Suma aktywów 376 617 347 897 83 197 81 695
XVII. Kapitał własny ogółem 44 776 41 578 9 891 9 764
XVIII. Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 44 788 41 587 9 894 9 766
XIX. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 276 294
XX. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 35,82 33,26 7,91 7,81
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 35,82 33,26 7,91 7,81
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 19,58% 18,42% 19,58% 18,42%
XXV. Kapitał Tier 1 40 120 36 717 8 863 8 622
XXVI. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 596 634
XXVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
XXVIII. Wynik z tytułu odsetek 6 905 6 934 1 554 1 609
XXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 275 2 122 512 493
XXX. Wynik z działalności operacyjnej 2 735 4 388 616 1 018
XXXI. Zysk brutto 2 735 4 388 616 1 018
XXXII. Zysk netto 1 797 3 231 405 750
XXXIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,44 2,58 0,32 0,60
XXXIV. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,44 2,58 0,32 0,60
XXXV. Dochody całkowite netto 2 861 3 443 644 799
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 672 1 164 6 230 270
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 647) (8 873) (8 700) (2 059)
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 677) (5 831) (378) (1 353)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto (12 652) (13 540) (2 848) (3 143)
XL. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XLI. Suma aktywów 346 287 316 978 76 497 74 434
XLII. Kapitał własny ogółem 43 273 40 412 9 559 9 490
XLIII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 276 294
XLIV. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,62 32,33 7,65 7,59
XLVI. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,62 32,33 7,65 7,59
XLVIII. Łączny współczynnik kapitałowy 21,55% 20,66% 21,55% 20,66%
XLIX. Kapitał Tier 1 39 072 35 890 8 631 8 428
L. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 596 634WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG
NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW


od 01.01.2020do 30.09.2020


od 01.01.2019do 30.09.2019
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych) 


             4,4420


             4,3086
 


  30.09.2020 


  31.12.2019 
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) 


 


 


              4,5268


             4,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2020 roku.pdfRaport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2020 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2020 roku
Report of the PKO Bank Polski SA Group for the third quarter of 2020.pdfReport of the PKO Bank Polski SA Group for the third quarter of 2020.pdf Report of the PKO Bank Polski SA Group for the third quarter of 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-03 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki