REKLAMA

PIT 2015: ulga na dziecko

2015-12-23 13:48
publikacja
2015-12-23 13:48

W stosunku do ubiegłego roku, nie zaszyły żadne zmiany w zasadach, na jakich rodzice wychowujący dzieci mają prawo korzystać z ulgi podatkowej - tzw. ulgi prorodzinnej. Nadal uprawnieni do odliczenia z tytułu ulgi są tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, które uzyskiwały w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane według skali podatkowej (składają oni zeznania PIT-36 lub PIT-37).

fot. / / YAY Foto

Ulga ta umożliwia odliczanie od podatku określonej kwoty, której wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz okresu pozostawania dzieci pod opieką. W przypadku niemożności skorzystania z ulgi w pełnej wysokości ze względu na zapłacone zbyt niskie podatki, kwota różnicy po spełnieniu dodatkowych warunków, wypłacona zostanie korzystającemu z ulgi rodzicowi dziecka w formie transferu środków z Urzędu Skarbowego.

Ulga prorodzinna pozwala rodzicom odliczyć od podatku kwotę:

 • 1112,04 zł – w przypadku wychowywania w danym roku jednego dziecka,
 • 2224,08 zł – w przypadku wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich),
 • 4224,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł),
 • 6924,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł),
 • 2700 zł w przypadku wychowywania kolejnego dziecka przez podatnika.

Kwotę odliczeń ustala się w okresach miesięcznych. Oznacza to, że jeżeli jedynie przez część roku wystąpiło prawo do ulgi, to kwota roczna odliczana może być proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy, gdy prawo to przysługiwało.

Ulga na dziecko należy się również za miesiące, w których dziecko zakończyło naukę lub ukończyło wiek powodujący utratę prawa do odliczenia od podatku.

Uprawnieni do ulgi

Ulga przysługuje rodzicom bądź rodzicowi (także samotnie wychowującemu dzieci), a także opiekunom z tytułu wychowywania dzieci małoletnich pod warunkiem, że w stosunku do dzieci tych:

 1. Wykonywana była władza rodzicielska albo
 2. Pełniona była funkcja opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z takim opiekunem albo
 3. Sprawowana była opieka poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać rodzice pozbawieni całkowicie władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, którzy nie mieszkali z dzieckiem w rozliczanym roku podatkowym.

Roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej przez siebie proporcji.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko

Ulga przysługuje rodzicowi samotnie wychowującemu, tzn. będącemu panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem lub rozwódką. Na tych samych zasadach z ulgi korzystać może również rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację lub pozostający w związku małżeńskim, którego współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Prawo do ulgi na dziecko przysługuje zarówno rodzicowi, który faktycznie sam, czyli bez pomocy i udziału partnera lub drugiego rodzica wychowuje dziecko, jak również rodzicowi wspomaganemu w tej roli przez tę drugą osobę. W tym ostatnim przypadku istnieją jednak ograniczenia w korzystaniu z ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka – jeżeli rodzic nie będzie samotnie wychowującym, wówczas limit jego dochodów, uprawniający do korzystania z ulgi wyniesie 56.000 zł. Gdy wychowuje dziecko samotnie, limit ten wzrasta i wynosi 112.000 zł.

Z ulgi korzystać może samotny rodzic posiadający nad dzieckiem władzę rodzicielską – zarówno pełną, jak i ograniczoną. Prawo do niej posiada również opiekun prawny, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawujący opiekę jako rodzic zastępczy na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zarobki rodziców a prawo do odliczenia

Możliwość skorzystania z ulgi warunkowana jest dochodami, jakie osiągają rodzice tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. Ulga przysługuje wtedy jedynie osobie, której dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112 000 zł. Jeżeli ulgę wykorzystują oboje rodzice – limit wynosi po 56.000 zł na każdego z nich.

Wychowywanie dwojga lub więcej dzieci pozwala na skorzystania z ulgi niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Do dochodów zalicza się uzyskane łącznie w danym roku podatkowym kwoty opodatkowane 18% podatkiem dochodowym, a także dochody z giełdy i sprzedaży udziałów i akcji lub innych papierów wartościowych, a także pochodzące z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo 19% podatkiem dochodowym. Po zsumowaniu tych kwot pomniejsza się je o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne pobranych od rodzica lub zapłaconych przez niego w roku, za który rodzic korzysta z ulgi.

Wiek dziecka i jego zarobki

Rodzice rozliczą ulgę w związku z wychowywaniem dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Mogą one również korzystać z ulgi, wychowując dzieci starsze – do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem jednak, że uczą się one w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub tego typu szkołach w innym państwie.

Oprócz wieku dziecka warunkiem jest, by dziecko nie zarabiało więcej niż 3089 zł rocznie, ewentualnie by zarobki nie były opodatkowane według skali podatkowej (podatkiem 18% i 32%) lub nie pochodziły:

 • ze sprzedaży papierów wartościowych,
 • ze sprzedaży pochodnych instrumentów finansowych lub z realizacji praw wynikających z tych instrumentów,
 • z odpłatnego zbycia udziałów (akcji),
 • z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wychowywanie starszych dzieci lub dzieci nieuczących się lub zarabiających więcej niż 3089 zł pozwala korzystać z ulgi przez rodziców jedynie, gdy są to dzieci otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulga dla rodziców w rozliczeniu rocznym PIT

Ulga prorodzinna może być rozliczana zarówno w przypadku, gdy rodzic rozlicza się jako samotnie wychowujący dziecko, jak również gdy składa samodzielnie zeznanie podatkowe, będąc rodzicem dziecka, jak też w sytuacji gdy rodzice składają zeznanie podatkowe wspólnie. W pierwszym przypadku rodzic zaznacza dodatkowo na deklaracji podatkowej, że rozlicza się w sposób przewidziany w art. 6 ust. 4 ustawy.

Ulgę na dziecko odlicza się od podatku i można wykazać ją w deklaracjach PIT-36, PIT-37.

Nie skorzystają z niej podatnicy w deklaracjach PIT-28, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39. Nie ma możliwości, by rozliczający podatnika pracodawca uwzględnił ulgę na deklaracji PIT-40 lub PIT-40A.  Ale gdy podatnicy oprócz w/w dochodów uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, z tytułu zleceń, czy renty), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Jeżeli rodzic nie wykorzystał pełnej wartości przysługującej mu ulgi, może wystąpić o jej zwrot. Do tego celu posłużyć się musi załącznikiem PIT/UZ, składanym wraz z odpowiednią w jego przypadku deklaracją PIT-36 lub PIT-37.

Dokonując rozliczenia podatkowego, deklarację należy przekazać razem z załącznikiem PIT/O. Zarówno w deklaracji, jak i w załączniku, pojawić się musi łączna kwota ulgi prorodzinnej. W PIT/O wskazuje się również dane dzieci, za które korzysta się z odliczenia: ich imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli posiadają), datę urodzenia, ilość miesięcy, za które ulga przysługuje oraz wartość wykorzystywanej ulgi.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko dla samotnego rodzica

Zdarza się, że dochody rodzica są na tyle niskie, że nie pozwalają wykorzystać ulgi prorodzinnej i odliczyć jej od podatku. W takiej sytuacji rodzic może złożyć wniosek o zwrócenie mu nieodliczonej w zeznaniu rocznym ulgi prorodzinnej.

Rodzic musi jednak sprawdzić, czy od jego wynagrodzenia pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwota zwrotu ulgi na dzieci nie może bowiem przekroczyć sumy tych składek.

Niewykorzystaną wartość ulgi na dziecko, o której zwrot składa się wniosek, należy wykazać w załączniku PIT/UZ. Składa się go jednak wyłącznie po kontroli własnych zarobków i prawa do zasiłków rodzinnych. Zwracana ulga prorodzinna może wpływać bowiem na utratę tych zasiłków. 

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~będącywdomu
już kiedyś pisałem na łamach bankiera: ludzie, fachowcy: jaki PIT/UZ???????????
to było w zeszłym roku
~ja
Fanboye PiSu, wyjaśnijcie mi:
Ulgi są, jakie są (niskie, bo co to jest 1100 zł na rok). Po co wymyślać nowe 500+, jak można było podnieść kwote ulgi. Co więcej - skoro tłumaczycie się logiką - więcej dzieci, więcej przyszłych płatników ZUS, więc ulgę można by rozszeżyć na zwolnienia z ZUS. W tym momencie
Fanboye PiSu, wyjaśnijcie mi:
Ulgi są, jakie są (niskie, bo co to jest 1100 zł na rok). Po co wymyślać nowe 500+, jak można było podnieść kwote ulgi. Co więcej - skoro tłumaczycie się logiką - więcej dzieci, więcej przyszłych płatników ZUS, więc ulgę można by rozszeżyć na zwolnienia z ZUS. W tym momencie argument o najsłabiej zarabiających odpada, bo ZUS pożera tekie chore kwoty, że nawet ludzie na pensji minimalnej oddają w podatku i ZUSie łącznie 4200 zł.
No a jak nazwać ludzi, którzy decydują się na dziecko (bądź więcej) bez nawet pensji minimalnej? Dla mnie to patologia, a przecież jej nie chcemy wspierać.
~Loker
alimenty już zapłaciłeś? Czy myślisz że jak należysz do KOD to nie musisz ich płacić?
~ja odpowiada ~Loker
nie należę do KOD, nie lubię PiSu tak jak i PO.
Alimentów do spłaty nie mam, bo umiem używać prezerwatyw

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2015

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki