PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Wszystko, co warto wiedzieć [Tłumaczenie na język ukraiński]

Ewelina Czechowicz2022-03-19 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-03-19 06:00

Na mocy uchwalonej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchodźcy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL. Jak to zrobić? Od kiedy można złożyć wniosek? Podpowiadamy.

PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Wszystko, co warto wiedzieć [Tłumaczenie na język ukraiński]
PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Wszystko, co warto wiedzieć [Tłumaczenie na język ukraiński]

Zgodnie z treścią przepisów ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw obywatele Ukrainy będą mogli przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy, jeśli wjechali legalnie na terytorium naszego państwa bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą składać od 16.03.2022 r.

PESEL – czy jest on niezbędny?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdej osobie urodzonej w Polsce, będącej obywatelem Polski lub, w określonych przypadkach, także cudzoziemcom. Można z niego wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców

Kto może wnioskować o PESEL w związku z wojną w Ukrainie?

Wniosek o PESEL może złożyć każdy kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Osoby, które zdążyły otrzymać numer PESEL przed 16 marca 2022 r., będą musiały ponownie zgłosić się do urzędu w  elu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie rządowej. Są one dwujęzyczne, tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

Dane, które należy wpisać we wniosku, to:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeżeli wnioskodawca go posiada,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

W sytuacji kiedy wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaje się również dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Dokumenty do wniosku o PESEL

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba będzie okazać:

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – także dokument potwierdzający urodzenie, może być to także dokument unieważniony,
 • w przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie (będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy okaże się, że wnioskujący nie ma dokumentu tożsamości. Oświadczenie będzie nieskutecznie w sytuacji, kiedy okaże się, że po weryfikacji z systemem Straży Granicznej osoba wnioskująca jest zarejestrowana w tym systemie i dysponuje dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości).

Do wniosku o nadanie numeru PESEL wnioskujący będą musieli przedłożyć zdjęcie, które spełnia wymagania jak do dowodu osobistego, tj.:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek;
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice;
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Urzędy gminy mogą zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Zgodnie z przyjętymi przepisami przy składaniu wniosku będą również pobierane odciski palców. Odciski palców będą pobierane u osób powyżej 12 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek o PESEL

Uchodźcy mogą zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, aby złożyć wniosek o PESEL. W niektórych placówkach dodatkowo od razu będzie można założyć profil zaufany oraz się zameldować. Trzeba pamiętać, że niektóre urzędy wymagają wcześniejszego umówienia wizyty.

W niektórych gminach zostaną uruchomione specjalne punkty, gdzie uciekający przed wojną będą mogli wnioskować o PESEL. Ponadto pojawiają się także informacje o tworzeniu mobilnych punktów, gdzie będzie można złożyć wniosek. Bieżących informacji należy szukać na stronach internetowych urzędów miast i gmin.


PESEL для тих, хто тікає від війни в Україні

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, громадяни України зможуть подати заявку на отримання номера PESEL. Як це зробити? З якого часу можна подавати заявку?

Відповідно до положень закону, опублікованого в суботу у Віснику Законодавчих Актів, громадяни України зможуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року, якщо ці особи законно в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо через українсько-польський кордон в період з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишатися на території Польщі.

Громадяни України можуть подавати заявки на отримання номеру PESEL з середи 16 березня 2022 року.

PESEL - чи необхідний?

Номер PESEL – це послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються кожній особі, яка народилася в Польщі, яка є громадянином Польщі або, в деяких випадках, також іноземцем. За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать. PESEL вигідний, між іншим для:

 • використання медичних послуг та вакцинації,
 • відкриття банківського рахунку,
 • зарахування дитини до школи,
 • використання пільг на допомогу біженцям

Хто може подати заявку на отримання PESEL у зв’язку з війною в Україні?

Будь-хто може подати заявку на отримання PESEL,  саме той, хто:

 • прибув у період з 24 лютого 2022 року до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями,
 • зареєструється (подасть заяву) в будь-яке відділення ґміни.

Форма заявки на отримання PESEL

Форму заявки можна знайти за адресою: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Форми двомовні, тобто польсько-українські та польсько-російські.

Дані, які необхідно ввести в заявку:

 • ім'я та прізвище,
 • дата і місце народження,
 • країна народження та громадянство,
 • дата в’їзду до Польщі,
 • український реєстраційний номер - якщо заявник його має,
 • для отримання довіреного профілю - контактні дані: адреса електронної пошти та польський номер телефону.

У випадку, коли заявка заповнюється від імені неповнолітньої особи (дитини до 18 років), також подаються дані батьків та/або особи, яка фактично опікується дитиною.

Документи до заявки на отримання PESEL

Під час подачі заявки на отримання номеру PESEL вам потрібно буде показати:

 • проїзний документ, карта поляка або будь-який інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу
 • у випадку осіб віком до 18 років - також документ, що підтверджує народження
 • це також може бути документ, визнаний недійсним
 • у разі відсутності документів необхідно буде подати заяву.
 • (заява набуде чинності лише тоді, коли виявиться, що заявник не має документа, що посвідчує особу. Заява буде недійсною в тому випадку, якщо виявиться, що після перевірки в системі прикордонної служби заявник зареєстрований у цій системі і має документ, що дозволяє посвідчити особу).

У заявці також знадобиться фото, яке має відповідати вимогам, встановленим законодавством.

Фото для заявки на отримання PESEL

Для подачі заявки на отримання номеру PESEL заявники повинні подати фотографію, яка відповідає вимогам для документу, що посвідчує особу, а саме:

 • кольорова фотографія розміром 35×45 мм, зроблена на рівномірному світлому фоні, з рівномірним освітленням, має хорошу різкість і відтворює природний колір шкіри, охоплює зображення від верхньої частини голови до верхньої частини плечей так, щоб обличчя займало 70-80% фотографії, на якій зображена людина у фронтальному положенні, зберігаючи вертикальну симетрію та чітко відображаючи зображення обличчя заявника
 • людина на фотографії повинна дивитися прямо перед собою і мати природний вираз обличчя, закритий рот, обличчя не вкрите волоссям, видно брови, очі та зіниці
 • людина на фото повинна бути зображена без головного убору і без темних окулярів (за деякими винятками).

Управління ґміни можуть надати можливість зробити таку фотографію безкоштовно.

Відбитки пальців для номера PESEL

Відповідно до прийнятих правил, при подачі заявки зніматимуть відбитки пальців. Відбитки пальців будуть знімати у людей старше 12 років. 

Заява від імені дитини

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заявки не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі заяви. Заявку від імені дитини може подати один із батьків, куратор, опікун, тимчасовий опікун, призначений судом опіки або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

Попередньо виданий номер PESEL потрібно буде доповнити

Особам, яким вдалося отримати номер PESEL до 16 березня 2022 року, доведеться знову з’явитися в управлінні для того, щоб подати фотографії та взяти відбитки пальців. Відповідно до Закону це необхідно зробити, щоб вони могли скористатися допомогою, передбаченою Законом про допомогу громадянам України.

Куди подати заявку на отримання PESEL

Біженці можуть звернутись до найближчого управління ґміни, щоб подати заявку на отримання номера PESEL. Окрім подання заявки, опублікованої у «Бюлетні публічної інформації», необхідно додати фотографію, яка відповідає описаним вимогам. У людей старше 12 років також зніматимуть відбитки пальців.

У деяких управліннях під час подачі заявки на отримання PESEL також можна буде створити довірений профіль і приписатися. Пам’ятайте, що деякі управління потребують попереднього запису. У деяких ґмінах відкриються спеціальні пункти, куди люди, які втікають від війни, зможуть подати заявку на отримання номера PESEL. Крім того, є інформація про створення мобільних пунктів, куди можна буде подати заявку. Актуальну інформацію можна знайти на сайтах управління міст та ґмін. 

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (9)

dodaj komentarz
anszej_juda
nie chcesz głosować na pis? to pis sprowadzi takich co będą na niego głosować
lorelie
wojna jest NA Ukrainie a nie W Ukrainie. To nowomowa czosnkowych dziennikarzy. Na Białorusi, na Ukrainie, we Francji, w Czechach, NA Słowacji. Trolle z Izraela uczyć się polskiego i zacząć wymawiać R :)
mba_tomy
"W" Ukrainie i "do" Ukrainy mówiono w języku polskim w XIX w. Dowodem może być twórczość Wyspiańskiego, gdzie pisząc o Ukrainie zawsze używał zwrotu "w". Obecnie mało Polaków wie, albo nie przywiązuje się do tego dużej wagi, że "na" stawia się przed terytorium (terenie) zależnym od kogoś lub "W" Ukrainie i "do" Ukrainy mówiono w języku polskim w XIX w. Dowodem może być twórczość Wyspiańskiego, gdzie pisząc o Ukrainie zawsze używał zwrotu "w". Obecnie mało Polaków wie, albo nie przywiązuje się do tego dużej wagi, że "na" stawia się przed terytorium (terenie) zależnym od kogoś lub czegoś. Obecnie są dopuszczalne dwie formy językowe, ale za jakiś czas pewnie będzie dążenie do tego, aby stosować formę "w" Ukrainie, Łotwie lub w Węgrzech - mimo, że to dziwnie brzmi... Taka sama analogia jak "polskie obozy zagłady" zamiast np. niemieckie obozy zagłady (w Polsce). Obojętnie jaka forma językowa jest użyta, nie zmienia to faktu, że na świecie Ukraina jest uznawana za kraj wolny i niezależny.
lorelie odpowiada mba_tomy
niezależny:) ale popłynąłeś trollu
mba_tomy odpowiada lorelie
Wy Rosjanie nigdy nie uznaliście niezależności Ukrainy, a więc się wściekacie, jak się mówi wolna Ukraina. Wg Was powinno się na każdym kroku podkreślać zależność jej od Rosji nawet w mówie potocznej. Stąd ten atak na wielu forach (ekonomicznych, komputerowych, kobiecych, samochodowych, itd.), że koniecznie trzeba mówić NA Ukrainie,Wy Rosjanie nigdy nie uznaliście niezależności Ukrainy, a więc się wściekacie, jak się mówi wolna Ukraina. Wg Was powinno się na każdym kroku podkreślać zależność jej od Rosji nawet w mówie potocznej. Stąd ten atak na wielu forach (ekonomicznych, komputerowych, kobiecych, samochodowych, itd.), że koniecznie trzeba mówić NA Ukrainie, bo W to straszny błąd... My Polacy naprawdę nie zastanawiamy się nad polityczną poprawnością gramatyczną w tym przypadku, a więc przez językoznawców polskich są dozwolone obie formy... A odnośnie informacji, które przedstawiłem, to nie jest jakaś tajemna wiedza. Uczą tego w polskich liceach na języku polskim, ale też bez problemu znajdziesz to w Internecie na wielu stronach. Trollu? Ech... żeś wymyślił...
dziadekjarek odpowiada mba_tomy
Przecież ruskich od internetu odcięli

Powiązane: Wojna w Ukrainie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki