REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PEKAES: Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.11.2016 r., treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań, zmiana statutu Spółki oraz ogłoszenie jego tekstu jednolitego

2016-11-17 09:27
publikacja
2016-11-17 09:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie PEKAES S.A. w dniu 16.11.2016 r., treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wraz z wynikami głosowań, zmiana statutu Spółki oraz ogłoszenie jego tekstu jednolitego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2016 r., stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wzięli udział wszyscy akcjonariusze Spółki, posiadane przez nich akcje reprezentowały cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzanie ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Zarząd Spółki informuje również, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/11/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. dokonało zmiany statutu Spółki przez skreślenie w §23 ustępów 3 oraz 4 oraz poprzez dodanie w §43 ustępu 4. Szczegółowy zakres dokonanej zmiany wraz z tekstem jednolitym są zawarte w przywołanej uchwale nr 4/11/2016, znajdującej się poniżej.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z szczegółowymi informacjami o wynikach przeprowadzonych głosowań:

Uchwała Nr 1/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Annę Grabowską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Anety Fiedoruk ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Geruli ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: przywrócenia akcjom spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) („Ustawa o Ofercie”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki PEKAES S.A. („Spółka”) posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz PEK II SCSp, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, tj. 30.520.870 (trzydziestu milionów pięciuset dwudziestu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLPEKAS00017 („Akcje”).
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do:
(1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu; oraz
(2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.
§ 3.
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Spółka przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie, powstałym w związku z ofertą publiczną Akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy o Ofercie, z upływem terminu określonego przez KNF w decyzji udzielającej zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu. W tym samym terminie nastąpi wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
3. Zniesienie dematerializacji Akcji nastąpi w terminie określonym w uchwale KDPW, nie wcześniej jednak niż z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wprowadza do Statutu Spółki następujące zmiany:
(1) w § 23 Statutu Spółki skreśla się ustępy 3 oraz 4; oraz
(2) w § 43 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:
„4. Na zasadach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.”.
§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały:

„STATUT
PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Spółka działa pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PEKAES SA.
§ 2
1. Siedzibą Spółki jest miasto Błonie.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 3
Założycielami Spółki są:
1) Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych „PEKAES” z siedzibą w Warszawie,
2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
3) „DAL” Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
§ 4
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 5
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,
2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
3) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
4) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
5) Transport kolejowy towarów – PKD 49.20.Z,
6) Transport morski i przybrzeżny towarów – PKD 50.20.Z,
7) Działalność morskich agencji transportowych – PKD 52.29.A,
8) Działalność usługowa wspomagająca transport morski – PKD 52.22.A,
9) Transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,
10) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23.Z,
11) Przeładunek towarów w portach morskich – PKD 52.24.A,
12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
13) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
15) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
16) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
17) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
19) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z,
20) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
21) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
22) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
23) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.
24) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
25) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,
26) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
31) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
32) Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
33) Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z,
34) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń, i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
35) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z,
36) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
38) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
40) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
41) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
42) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
43) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
44) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
45) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
48) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
49) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
50) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
51) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
52) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
53) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,
54) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z,
55) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
56) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z,
57) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
58) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – 46.71.Z,
59) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – 46.75.Z.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
KAPITAŁY
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.520.870,00 zł (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 30.520.870 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złoty każda, wyemitowanych kolejno jako akcje w seriach od B do K.
2. Wszystkie akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K są opłacone w całości.
3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
4. Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.
§ 7
1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.
§ 8
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
§ 9
Kapitał zakładowy może być obniżony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10
Kapitał zapasowy Spółki tworzy się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
ORGANY SPÓŁKI
§ 11
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
§ 12
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
A. ZARZĄD
§ 13
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
§ 14
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 15
1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
1) regulamin Zarządu,
2) regulamin organizacyjny Spółki,
3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
5) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 2 i 3,
7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 1 i 2,
8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie tych spraw wymaga uzasadnienia Zarządu.
3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
§ 16
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.
§ 17
1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
§ 18
1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, ustalając ich treść w drodze uchwały i wskazując równocześnie osobę upoważnioną do zawarcia umów z Członkami Zarządu.
§ 19
1. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 18.
B. RADA NADZORCZA
§ 20
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§ 21
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,
3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3),
5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i grupy kapitałowej,
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
10) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
11) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
12) opiniowanie projektów uchwał oraz wniosków o podjęcie uchwał, które podlegają przedłożeniu przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przewyższającej równowartość w złotych 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO w okresie jednego roku obrotowego, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym, z wyłączeniem umów handlowych z klientami i dostawcami usług,
3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli wartość jednej bądź kilku powiązanych ze sobą transakcji przekracza równowartość w złotych 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO w okresie jednego roku obrotowego, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych lub naprawczych wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej, o ile dotyczy:
1) zmiany statutu lub umowy spółki,
2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
4) zbycia akcji lub udziałów spółki,
5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych,
6) rozwiązania i likwidacji spółki.
§ 22
1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając jednocześnie termin delegacji oraz szczegółowe warunki i zakres wykonywanych czynności nadzorczych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
§ 23
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata.

§ 24
1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 25
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
§ 26
1. Do skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, faksem lub w postaci elektronicznej zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego członka Rady.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
§ 27
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady w trybie § 26.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego poniższych postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie szczególnym, tj.:
a) w trybie obiegowym, przez oddanie głosu przez poszczególnych Członków Rady następujące przez złożenie podpisu pod uchwałą,
b) w trybie pisemnym, przez oddanie głosu przez każdego Członka Rady, tj. złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy jest on „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewodniczącemu Rady lub, w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącemu Rady,
c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez oddanie głosu, bez konieczności przesyłania kopii podpisanej uchwały.
5. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
6. Podjęte w trybie wskazanym w ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. O zastosowaniu trybu określonego w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Rady.
§ 28
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
§ 29
1. Rada może powoływać komitety stałe lub doraźne, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady.
2. W ramach Rady działają w szczególności następujące komitety stałe:
a) Komitet Audytu, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki;
b) Komitet ds. Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania Członków Zarządu.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 30
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub niniejszego Statutu, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa powyżej.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 zd. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.
§ 31
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 32
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
§ 33
Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
§ 34
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
§ 36
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
§ 37
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
3) emisja obligacji każdego rodzaju,
4) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
5) użycie kapitału zapasowego,
6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
2) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 38
1. Projekty uchwał oraz wnioski o podjęcie uchwał przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być przedkładane wraz z uzasadnieniem Zarządu.
2. Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 39
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 40
Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów przepisów ustawy o rachunkowości.
§ 41
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
4) pozostałe kapitały rezerwowe,
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.
§ 42
Zarząd Spółki jest obowiązany:
1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2) poddać jednostkowe sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego,
5) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
6) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
7) przygotować dokumenty wymienione w pkt 1 i 4, opinie wraz z raportami biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.
§ 43
1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy,
2) pozostałe kapitały i fundusze,
3) inne cele.
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej Spółki.
4. Na zasadach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE
§ 44
1. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane w raporcie bieżącym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych. Pozostałe ogłoszenia Spółka publikuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst Statutu na stronie internetowej Spółki.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45
1. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
2. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.”.

§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiany Statutu, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzą w życie po ich rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.


Uchwała Nr 5/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: odwołania Pani Anety Fiedoruk ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu postanawia odwołać Panią Anetę Fiedoruk ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: odwołania Pana Krzysztofa Geruli ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu postanawia odwołać Pana Krzysztofa Gerulę ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.


Uchwała Nr 7/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES S.A.
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie: pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.520.870, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano łącznie ważnych głosów 30.520.870, w tym „za” uchwałą – 30.520.870 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, „Ustawa o Ofercie”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-17 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-11-17 Jerzy Markow Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki