REKLAMA
WEBINAR

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-10 19:12
publikacja
2022-11-10 19:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_Rokita_raport_3Q2022_10.11.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2022-11/PCC-Rokita-wybrane-dane-finansowe-3Q2022_202211101301901869.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_wybrane_dane_finansowe_3Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 2 214 026 1 596 630 472 275 350 253
II. Zysk na działalności operacyjnej 478 972 295 652 102 170 64 857
III. Zysk przed opodatkowaniem 468 229 283 868 99 878 62 272
IV. Zysk netto 387 812 236 346 82 724 51 847
V. EBITDA 615 190 436 820 131 227 95 825
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 849 12 181 3
VII. Całkowite dochody ogółem 388 661 236 358 82 906 51 850
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 423 930 332 869 90 429 73 022
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (195 115) (126 041) (41 620) (27 650)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (331 983) (202 308) (70 816) (44 380)
XI. Przepływy pieniężne netto (103 168) 4 520 (22 007) 992
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 19,53 11,90 4,17 2,61
XIV. Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
XV. Aktywa trwałe 1 650 031 1 561 507 338 829 339 502
XVI. Aktywa obrotowe 873 523 797 595 179 376 173 413
XVII. Kapitał własny 1 256 403 1 130 419 257 999 245 775
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 077 4 316
XIX. Zobowiązania długoterminowe 669 916 714 894 137 565 155 432
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 597 235 513 789 122 641 111 708
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 63,28 56,94 12,99 12,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PCC Rokita_raport_3Q2022_10.11.2022.pdfGK PCC Rokita_raport_3Q2022_10.11.2022.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za III kwartał 2022
GK PCC Rokita_wybrane dane finansowe_3Q2022.pdfGK PCC Rokita_wybrane dane finansowe_3Q2022.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_3Q2022.pdfPCC Rokita_wybrane dane finansowe_3Q2022.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2022-11-10 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki