REKLAMA

PBG: wyniki finansowe

2021-04-30 23:48
publikacja
2021-04-30 23:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SSF_GK_PBG_za_2020_rok_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ZA_z_dzialalnosci_GK_PBG_za_rok_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_PBG_stanowisko_Zarzadu_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PBG_SA_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ocena_SARS_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_o_rzetelnosci_sprawozdan_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_ZA_o_wyborze_bieglego_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_ZA_na_podstawie_oswiadczen_RN_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_wybor_audytora_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_komitet_audytu_2021_04_30_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 133 250 30 58
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (146 708) (4 273 092) (32 790) (993 336)
III. Zysk (strata) brutto (253 866) (4 274 641) (56 741) (993 696)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający: (250 440) (4 274 999) (55 975) (993 779)
V. - akcjonariuszom jednostki dominującej (250 440) (4 191 729) (55 975) (974 422)
VI. - akcjonariuszom niekontrolującym - (83 269) - (19 357)
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający: (607 305) (4 873 690) (135 736) (1 132 953)
VIII. - akcjonariuszom jednostki dominującej (392 185) (4 477 674) (87 656) (1 040 894)
IX. - akcjonariuszom niekontrolującym (215 120) (396 015) (48 081) (92 059)
X. Całkowite dochody ogółem za okres przypadające: (606 445) (4 879 070) (135 544) (1 134 204)
XI. - akcjonariuszom jednostki dominującej (391 987) (4 479 172) (87 611) (1 041 242)
XII. - akcjonariuszom niekontrolującym (214 458) (399 898) (47 933) (92 962)
XIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,48) (5,47) (0,11) (1,27)
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,48) (5,47) (0,11) (1,27)
XV. Średni kurs PLN/EUR x x 4,4742 4,3018
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 297 (91 612) 737 (21 296)
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 699 4 748 380 1 104
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 496) (3 504) (1 005) (815)
XIX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 500 (90 368) 112 (21 007)
XX. Średni kurs PLN/EUR x x 4,4742 4,3018
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXI. Aktywa 166 939 1 339 999 36 175 314 665
XXII. Zobowiązania długoterminowe 772 4 260 167 1 000
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 225 080 4 817 138 1 132 244 1 131 182
XXIV. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 20 041 1 202 841 4 343 282 456
XXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 078 954) (4 686 982) (1 100 579) (1 100 618)
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXVII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXVIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (6,21) (5,73) (1,34) (1,34)
XXX. Kurs PLN/EUR na koniec okresu x x 4,6148 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK PBG za 2020 rok_final.pdfSSF GK PBG za 2020 rok_final.pdf Sprawozdanie finansowe GK PBG za rok 2020
Sprawozdanie ZA z działalności GK PBG za rok 2020_final.pdfSprawozdanie ZA z działalności GK PBG za rok 2020_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za rok 2020
SSF PBG stanowisko Zarządu_final.pdfSSF PBG stanowisko Zarządu_final.pdf Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta
PBG SA 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfPBG SA 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie z badania
Oświadczenie RN ocena SARS_2021 04 30_final.pdfOświadczenie RN ocena SARS_2021 04 30_final.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania GK PBG
Oświadczenie ZA o rzetelności sprawozdań_2021 04 30_final.pdfOświadczenie ZA o rzetelności sprawozdań_2021 04 30_final.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań finansoweych
Oświadczenie ZA o wyborze biegłego_2021 04 30_final.pdfOświadczenie ZA o wyborze biegłego_2021 04 30_final.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
Informacja ZA na podstawie oświadczeń RN_2021 04 30_final.pdfInformacja ZA na podstawie oświadczeń RN_2021 04 30_final.pdf Informacja Zarządu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej
Oświadczenie RN_wybór audytora_2021 04 30_final.pdfOświadczenie RN_wybór audytora_2021 04 30_final.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN_komitet audytu_2021 04 30_final.pdfOświadczenie RN_komitet audytu_2021 04 30_final.pdf Oświdczenie Rady Nadzorczej w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu
List Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy_final.pdfList Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy_final.pdf List Prezesa

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartosz Sierakowski Wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2021-04-30 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu PBG S.A. w restrukturyzacji Maciej Stańczuk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Corporate Finance & IT Sp. z o.o. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Corporate Finance & IT Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki