REKLAMA

PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 21:19
publikacja
2021-03-31 21:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BDO_Sprawozdanie_z_badania__SJ_Pamapol_31.03.2021-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_RZETELNOSCI_SPRAWOZDAN_ZA_ROK_2020-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
INFORMACJA_ZARZADU_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_FIRMY_AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
OSWIADCZENIE_RADY_NADZORCZEJ_PAMAPOL_S.A._W_SPRAWIE_KOMITETU_AUDYTU.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_Dyrektora_Generalnego_Pamapol_S.A._do_Akcjonariuszy_-sig.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pamapol_i_GK_za_rok_2020-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Raport_danych_niefinansowych_2020_-_Grupa_Kapitalowa_Pamapol-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH)
OCENA_PRZEZ_RADE_NADZORCZA_SPRAWOZDAN_PAMAPOL_S.A._ZA_ROK_2020.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_za_2020_rok_PAMAPOL_S-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PAMAPOL_SA_SAR_sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wyjasnienie_roznic_w_Rachunku_przeplywow_pienieznych_2020.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2020_sig.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 257 486 213 432 57 549 49 615
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 925 -7 556 1 325 -1 756
III. Zysk (strata) brutto 5 356 -9 289 1 197 -2 159
IV. Zysk (strata) netto 4 465 -9 197 998 -2 138
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -591 4 265 -132 991
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 865 -2 005 1 087 -466
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -161 -5 218 -36 -1 213
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 113 -2 958 919 -688
IX. Aktywa, razem 183 756 192 135 39 819 45 118
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 311 77 155 13 936 18 118
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 078 11 945 1 967 2 805
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 672 58 917 10 114 13 835
XIII. Kapitał własny 119 445 114 980 25 883 27 000
XIV. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 7 530 8 160
XV. Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 -0,26 0,03 -0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 -0,26 0,03 -0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,44 3,31 0,75 0,78
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,44 3,31 0,75 0,78
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2020r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31.12.2020r., tj. 4,6148.
Do przeliczeń pozycji bilansu na dzień 31.12.2019 r. na walutę EUR
przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na ten dzień 31.12.2019r., tj.
4,2585. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przyjęto kurs średni obowiązujący na ostatni dzień każdego z
12 miesięcy okresów obrachunkowych (12 miesięcy 2020r.: kurs 4,4742; 12
miesięcy 2019r.: kurs 4,3018).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BDO Sprawozdanie z badania SJ Pamapol_31.03.2021-sig-sig.pdfBDO Sprawozdanie z badania SJ Pamapol_31.03.2021-sig-sig.pdf SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PAMAPOL S.A.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2020-sig.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2020-sig.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
INFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdfINFORMACJA ZARZĄDU PAMAPOL S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig-sig-sig-sig.pdf INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PAMAPOL S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
List Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy -sig.pdfList Dyrektora Generalnego Pamapol S.A. do Akcjonariuszy -sig.pdf PISMO WICEPREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol i GK za rok 2020-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol i GK za rok 2020-sig.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi część integralną
Sprawozdania Zarządu z działalności PAMAPOL.S.A. i Grupy Kapitałowej
PAMAPOL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH


Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych zostanie zawarte w sprawozdaniu na temat informacji
niefinansowej sporządzonej za 2020 rok do 31 marca 2021r.


Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis
Raport danych niefinansowych 2020 - Grupa Kapitałowa Pamapol-sig.pdfRaport danych niefinansowych 2020 - Grupa Kapitałowa Pamapol-sig.pdf SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWEJ

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Ocena Rady Nadzorczej dotycząca
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego zostanie
sporządzona do 31.03.2021r.


Plik Opis
OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2020.pdfOCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDAŃ PAMAPOL S.A. ZA ROK 2020.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok PAMAPOL S-sig.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok PAMAPOL S-sig.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PAMAPOL_SA_SAR_sig.pdfSPRAWOZDANIE_FINANSOWE_PAMAPOL_SA_SAR_sig.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAR PODPISANE

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 116 156 123 320
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 1 600 2 045
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 34 709 36 767
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 74 862 80 047
4.1. Nieruchomości 3 500 3 884
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 71 363 76 163
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 71 363 76 163
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 70 833 70 833
- - udzielona pożyczki 530 5 330
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 4 985 4 461
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 985 4 461
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
II. Aktywa obrotowe 67 600 68 815
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 34 394 34 847
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 22 724 30 115
2.1. Od jednostek powiązanych 55 86
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 22 669 30 029
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 129 3 547
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 10 129 3 547
a) w jednostkach powiązanych 2 400 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 729 3 547
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 353 306
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 183 756 192 135
PASYWA
I. Kapitał własny 119 445 114 980
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 34 750 34 750
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 80 230 89 427
3. -- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
0 0
4. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
5. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 0 0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
7. Zysk (strata) netto 4 465 -9 197
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 311 77 155
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 6 055 3 656
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 552 1 333
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 768 1 650
a) długoterminowa 600 500
b) krótkoterminowa 1 168 1 150
1.3. Pozostałe rezerwy 2 734 674
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 2 734 674
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 9 078 11 945
2.1. Wobec jednostek powiązanych 1 212 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 7 866 11 945
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 46 672 58 917
3.1. Wobec jednostek powiązanych 6 652 12 442
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 39 904 46 416
3.4. Fundusze specjalne 117 59
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 2 505 2 637
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 505 2 637
a) długoterminowe 2 273 2 403
b) krótkoterminowe 232 234
P a s y w a r a z e m 183 756 192 135
Wartość księgowa 119 445 114 980
Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,44 3,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,44 3,31
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 19 351 19 062
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 15 222 14 793
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 15 222 14 793
- 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 129 4 269
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 4 129 4 269
- 0 0
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 98 849 96 085
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 94 719 91 816
- udzielonych gwarancji i poręczeń 94 719 91 816
- 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 4 129 4 269
- udzielonych gwarancji i poręczeń 4 129 4 269
- 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
- 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 79 498 77 023


Informacja dotyczące zobowiązań warunkowych zamieszczone są w
dodatkowych informacjach i objaśnieniach.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 257 486 213 432
- od jednostek powiązanych 520 106
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 244 643 203 293
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 12 843 10 139
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 199 874 171 768
- jednostkom powiązanym 474 70
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 188 835 162 682
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 039 9 086
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 612 41 664
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 28 300 27 916
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 18 828 18 908
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 484 -5 160
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 269 3 979
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 739 1 311
2. Dotacje 2 861 161
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 1 668 2 507
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 828 6 375
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 217 1 440
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 5 611 4 935
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 925 -7 556
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 1 299 306
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 000 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 1 000 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 1 000 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 207 222
- od jednostek powiązanych 32 36
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 92 84
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 1 868 2 039
1. Odsetki w tym: 1 277 1 539
- dla jednostek powiązanych 66 56
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 591 500
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 5 356 -9 289
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 891 -92
a) część bieżąca 1 195 -9
b) część odroczona -304 -83
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 4 465 -9 197
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 465 -9 197
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,13 -0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 750 050 34 750 050
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,13 -0,26
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 114 980 124 177
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 114 980 124 177
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 34 750 34 750
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
- 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 34 750 34 750
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 89 427 88 840
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -9 197 587
a) zwiększenia (z tytułu) 0 587
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 587
b) zmniejszenia (z tytułu) -9 197 0
- pokrycia straty -9 197 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 80 230 89 427
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0
- 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 197 587
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 587
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 587
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 587
- podział z zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 587
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -9 197 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -9 197 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 9 197 0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 9 197 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
6. Wynik netto 4 465 -9 197
a) zysk netto 4 465 0
b) strata netto 0 -9 197
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 119 445 114 980
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119 445 114 980

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 465 -9 197
II. Korekty razem -5 056 13 462
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
2. Amortyzacja 5 943 5 892
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -70 1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 720 1 921
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 -1 200
6. Zmiana stanu rezerw 2 399 321
7. Zmiana stanu zapasów 453 -9 518
8. Zmiana stanu należności 6 990 8 398
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20 756 7 282
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -736 365
11. Inne korekty 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -591 4 265
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12 109 7 087
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 903 461
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 33 727
3. Z aktywów finansowych, w tym: 8 602 2 041
a) w jednostkach powiązanych 8 602 2 041
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 1 000 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych 7 570 0
- odsetki 32 2 041
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 571 3 858
II. Wydatki 7 244 9 092
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 070 7 080
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 4 12
3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 170 2 000
a) w jednostkach powiązanych 5 170 2 000
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 2 000
- udzielone pożyczki krótkoterminowe 5 170 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 865 -2 005
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 24 292 14 320
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 21 659 12 882
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 2 633 1 438
II. Wydatki 24 453 19 538
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 19 386 13 095
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 357 2 596
8. Odsetki 1 710 1 962
9. Inne wydatki finansowe 0 1 885
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -161 -5 218
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 113 -2 958
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 183 -2 959
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 70 -1
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 536 6 494
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 649 3 536
- o ograniczonej możliwości dysponowania 60 34
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
b) wartość firmy 0 0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 493 73
- oprogramowanie komputerowe 23 73
d) inne wartości niematerialne i prawne 99 1 972
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 8 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 1 600 2 045
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 3 460 369 1 980 0 5 440
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 27 22 0 44 71
- zakup 0 0 27 22 0 44 71
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 37 37 0 0 37
- likwidacja 0 0 37 37 0 0 37
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 3 450 354 1 980 44 5 474
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 1 656 323 1 782 0 3 438
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 301 7 99 0 400
- planowe odpisy amortyzacyjne 0 0 338 44 99 0 437
- likwidacja 0 0 37 37 0 0 37
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 1 957 330 1 881 0 3 838
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 36 36
- zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 36 36
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 493 24 99 8 1 600


Odpis aktualizujący wartości niematerialne
i prawne w budowie wynosi na dzień bilansowy 36 tys.zł.


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 1 597 2 016
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 29
- 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 1 600 2 045

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 34 619 34 481
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 565 993
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 351 12 782
- urządzenia techniczne i maszyny 21 717 18 732
- środki transportu 1 850 1 816
- inne środki trwałe 136 158
b) środki trwałe w budowie 8 1 512
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 82 774
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 34 709 36 767


Odpis aktualizujący wartość środków trawałych w budowie wynosi na dzień
bilansowy 409 tys.zł.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 993 26 469 49 927 6 374 1 900 85 664
b) zwiększenia (z tytułu) 0 167 6 224 1 120 19 7 529
- zakup 1 628 50 19 1 697
- modernizacja 167 834 1 001
- leasing finansowy 3 762 1 070 4 832
c) zmniejszenia (z tytułu) 428 2 657 3 716 1 796 259 8 857
- sprzedaż 428 2 657 720 1 275 13 5 095
- likwidacja 2 996 520 246 3 762
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 565 23 979 52 435 5 698 1 660 84 337
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 13 687 31 195 4 559 1 742 51 183
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 860 3 203 825 39 5 927
- skumulowana amortyzacja (umorzenie) sprzedaż 1 919 702 1 019 13 3 653
- skumulowana amortyzacja (umorzenie) likwidacja 2 978 517 244 3 738
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 13 628 30 718 3 849 1 524 49 719
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 565 10 351 21 717 1 850 136 34 618


Na dzień 31.12.2020r. spółka nie utworzyła odpisów aktualizujących
dotyczących pozycji środków trwałych.


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 24 554 26 709
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 10 064 7 772
- 10 064 7 772
Środki trwałe bilansowe, razem 34 618 34 481
Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 164 1 510
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem


Spółka korzysta ze środków trwałych na podstawie umów najmu i umów o
podobnym charakterze.


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
Należności długoterminowe - nie występują.

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych - nie występuje.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
Należności długoterminowe (struktura walutowa) - nie wystepują.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 3 884 4 453
- nieruchomości inwestycyjne 3 884 4 453
b) zwiększenia (z tytułu) 4 0
- nabycie nieruchomości inwestycyjnej 4 0
- przejęcie za długi nieruchomości inwestycyjnej 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 388 569
- sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej 0 527
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości 388 42
- przeniesienie budynku na środki trwałe 0 0
d) stan na koniec okresu 3 500 3 884
- nieruchomości inwestycyjne 3 500 3 884


Odpis aktualizujący inwestycje w nieruchomości wynosi na dzień bilansowy
525tys.zł.


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 71 363 76 163
aa) w jednostkach zależnych 71 363 76 163
- udziały lub akcje 70 833 70 833
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 530 5 330
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) w innych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
cb) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) w pozostałych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 71 363 76 163

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 80 047 80 616
- udziały w jednostkach zależnych 70 833 70 833
- udzielone pożyczki 5 330 5 330
- nieruchomości 3 884 4 453
b) zwiększenia (z tytułu) 4 0
- zakup udziałów spółki zależnej 0 0
- zakup nieruchomości 4 0
- przejęcie nieruchomości za dług 0 0
- udzielenie pożyczki jednostce zależnej 0 0
- naliczenie odsetek od pożyczki 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 5 188 569
- spłata pożyczki 4 800 0
- przekwalifikowanie na środki trwałe 0 0
- sprzedaż nieruchomości 0 527
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości 388 42
- spłata odsetek 0 0
d) stan na koniec okresu 74 862 80 047
- udziały w jednostkach zależnych 70 833 70 833
- udzielone pożyczki 530 5 330
- nieruchomości 3 500 3 884

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1. WZPOW Sp. z o.o. Kwidzyn Przetwórstwo owoców i warzyw jedn.zależna pełna 08.12.2005 70 243 24 236 46 007 97,13 97,13
2. Mitmar Sp. z o.o. Głowno Produkcja mięsa i przetwórstwo jedn.zależna pełna 31.05.2007 24 826 0 24 826 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1. WZPOW SP. z o.o. 13 746 37 231 3 -23 488 -23 106 478 134 175 16 050 112 399 29 817 1 29 816 147 920 191 746 0 0
2. MITMAR SP. z o.o. 21 872 10 500 6 189 5 183 0 5 705 64 357 3 964 51 705 27 073 0 27 073 86 229 286 777 0 1 000

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 70 833 70 833
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 70 833 70 833

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 70 833 70 833
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 70 833 70 833
c1) udziały w spółkach zależnych 70 833 70 833
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 70 833 70 833
- wartość według cen nabycia 95 069 95 069
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 70 833 70 833

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 530 5 330
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 530 5 330

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje długoterminowe, razem


Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)- nie występują


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu


Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie
występuje.


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 461 4 323
a) odniesionych na wynik finansowy 4 461 4 323
- niezapłacone wynagrodzenia 0 0
- niezapłacone składki ZUS 146 151
- rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych 314 313
- odpis aktualizujący wartość zapasów 239 107
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 0 80
- rezerwa na koszty 128 69
- odpis aktualizujący wartość udziałów spólki zależnej 3 347 3 347
- odpis aktualizujący środków trwałych i inwestycji 124 0
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT 161 256
- różnice kursowe z wyceny 2 0
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
- straty podatkowe z lat ubiegłych 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- 0 0
2. Zwiększenia 691 238
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 691 0
- odsetki od pożyczek 8 0
- rezerwa na świadczenia pracownicze emerytalne i urlopowe 23 1
- odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja 0 0
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 0 0
- odpis aktualizujący wartość zapasów 383 132
- odpis na środki trwałe i inwestycje 15 44
- odpis aktualizujący wartość należności 0 0
- rezerwa na koszty 262 59
- niezapłacone składki ZUS 0 0
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 0 0
- różnice kursowe z wyceny 0 2
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 167 100
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 167 0
- odpis aktualizujący wartość należności nkup 0 0
- rezerwa na koszty - aktualizacja 0 0
- odsetki od niezapłaconych zobowiązań - aktualizacja 0 0
- odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja 0 0
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 161 95
- niezapłacone wynagrodzenia, ZUS i delegacje - aktualizacja 0 0
- wycena instrumentów finansowych - aktualizacja 0 0
- niezapłacone składki ZUS 4 5
- różnice kursowe z wyceny 2 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
- wykorzystanie straty podatkowej za rok 2014 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
- 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 4 985 4 461
a) odniesionych na wynik finansowy 4 985 4 461
- niezapłacone składki ZUS 142 146
- odsetki od pożyczek 8 0
- odsetki od zobowiązań 0 0
- rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych 337 314
- wycena instrumentów finansowych 0 0
- odpis aktualizujący wartość zapasów 622 239
- rezerwa na koszty 390 128
- różnice kursowe z wyceny 0 2
- straty podatkowe z lat ubiegłych 0 0
- odpis na środki trwałe i inwestycje 139 124
- odpis na wartość udziałów 3 347 3 347
- faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 0 161
b) odniesionych na kapitał własny 0 0
- 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- 0 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 11 313 8 927
b) półprodukty i produkty w toku 5 268 25
c) produkty gotowe 16 679 24 159
d) towary 412 412
e) zaliczki na dostawy i usługi 722 1 324
Zapasy, razem 34 394 34 847


Na dzień 31.12.2020r. odpisy aktualizujące wartość zapasów wynosiły
3.275 tys. zł (31.12.2019 rok: 1.260 tys. zł).


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych 55 86
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55 64
- do 12 miesięcy 55 64
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 22
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
c) należności od pozostałych jednostek 22 669 30 029
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 440 26 345
- do 12 miesięcy 18 440 26 345
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 3 964 1 883
- dochodzone na drodze sądowej 0 48
- inne 265 1 753
Należności krótkoterminowe netto, razem 22 724 30 115
d) odpisy aktualizujące wartość należności 3 021 2 634
Należności krótkoterminowe brutto, razem 25 744 32 749

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 55 64
- od jednostek zależnych 55 64
- od jednostki dominującej 0 0
b) inne, w tym: 0 22
- od jednostek zależnych 0 22
- od jednostki dominującej 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 55 86
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 55 86


Należności dochodzonych na drodze sądowej w roku 2020 nie ma, natomiast
w roku 2019 wynosiły 48 tys.zł. Należności te prezentowane były w pełnej
wartości, ponieważ Spółka otrzymywała comiesięczne spłaty zgodnie z
podpisanymi porozumieniami, a całość długu zabezpieczona była na
nieruchomościach dłużników.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowenie w kapitale - nie występują.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 18 440 26 345
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 18 440 26 345
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 964 1 883
c) inne, w tym: 265 1 753
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 265 1 753
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 48
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 48
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 22 669 30 029
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 3 021 2 634
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 25 690 32 663

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 2 634 2 274
a) zwiększenia (z tytułu) 1 364 360
- odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych 1 364 360
b) zmniejszenia (z tytułu) 977
- wykorzystanie odpisu 977
- rozwiazanie odpisu 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 3 021 2 634

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 22 612 28 649
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 3 133 4 100
b1. w walucie w tys. EUR 427 498
po przeliczeniu na tys. zł 1 971 2 121
b2. w walucie w tys. USD 309 405
po przeliczeniu na tys. zł 1 162 1 538
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 441
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 25 745 32 749

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 11 494 10 186
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 718 7 420
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 335 480
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 13 12
e) powyżej 1 roku 0 14
f) należności przeterminowane 4 956 10 931
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 21 516 29 043
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 3 021 2 634
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 18 495 26 409


Termin płatności związany z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
wynosi 60 dni.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 1 589 6 399
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 782 1 727
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 257 242
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 933 336
e) powyżej 1 roku 1 394 2 227
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 956 10 931
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 021 2 634
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 935 8 297


Na dzień 31.12.2020r. spółka utworzyła
odpis aktualizujący wartość należności w pełnej wysokości na należności
przeterminowane powyżej 1 roku i należności sądowe w tym objęte
postępowaniem upadłościowym, układowym i sanacyjnym oraz na należności
wątpliwe, których termin wymagalności nie przekroczył 1 roku.


W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach zależnych 2 400 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 2 400 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
b) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
f) w jednostce dominującej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
g) w pozostałych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 729 3 547
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 729 3 547
- inne środki pieniężne 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 10 129 3 547

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0
b1. w walucie 0
po przeliczeniu na tys. zł
- 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 0


Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
nie występują.


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 0 0


Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
nie występują.


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 2 400 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 2 400 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 5 391 3 041
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 2 338 506
b1. w walucie w tys. EUR 375 98
po przeliczeniu na tys. zł 1 732 418
w walucie w tys. USD 160 23
po przeliczeniu na tys. zł 601 88
w walucie w tys. GBP 1 0
po przeliczeniu na tys. zł 5 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 7 729 3 547

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 353 306
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- koszty ubezpieczeń rozliczane wq czasie 344 283
- opłata za prenumeraty, abonamenty i pozostałe 9 23
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 353 306

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Akcje i udziały własne - nie występują.
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A akcje zwykłe na okaziciela brak 17 166 700 17 166 700 aport 30.06.2004 tak
B akcje zwykłe na okaziciela brak 6 000 000 6 000 000 wkład pieniężny 14.07.2006 tak
C akcje zwykłe na okaziciela brak 8 262 250 8 262 250 wkład pieniężny 05.02.2015 tak
D akcje zwykłe na okaziciela brak 3 321 100 3 321 100 wkład pieniężny 09.10.2015 tak
Liczba akcji, razem 34 750 050
Kapitał zakładowy, razem 34 750 050
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.750.050 zł i dzieli się na 34.750.050
akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.


W okresie od 01 stycznia
2020r. do 31 grudnia 2020r. według najlepszej wiedzy Emitenta wykaz
akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy przedstawiał się następująco:

Amerykanka Struktura sp. z
o.o. sp.k. posiadała bezpośrednio, a Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak
łącznie posiadali pośrednio (poprzez Amerykanka Struktura sp. z o.o.
sp.k., która jest kontrolowana w 100% przez Pawła Szataniak i Mariusza
Szataniak) 28.247.407 akcji Pamapol S.A., co stanowiło 81,29% kapitału
zakładowego Pamapol S.A. i uprawniało do 28.247.407 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, tj. stanowiło 81,29% ogólnej liczby głosów. Paweł Szataniak
i Mariusz Szataniak nie posiadają bezpośrednio akcji Pamapol S.A.W
okresie od 01 stycznia 2021r. do dnia sporządzania niniejszego
sprawozdania nie miały miejsca żadne zmiany w stanie posiadania znaczących
akcjonariuszy.

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 56 496 56 496
b) utworzony ustawowo 11 583 11 583
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 12 151 21 348
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał zapasowy, razem 80 230 89 427

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 333 1 277
a) odniesionej na wynik finansowy 1 333 1 277
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 18 18
- przekształcenie leasingu 410 353
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 856 838
- różnice kursowe z wyceny 0 9
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 49 59
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
- 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
- 0 0
2. Zwiększenia 219 93
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 219 93
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 12 0
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 37 35
- przekształcenie leasingu 162 58
- różnice kursowe z wyceny 8 0
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 0 0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 0 37
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 37
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 0 0
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 0 18
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 0 10
- przekształcenie leasingu 0
- różnice kursowe z wyceny 0 9
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
- 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 552 1 333
a) odniesionej na wynik finansowy 1 552 1 333
- aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 30 18
- przekształcenie leasingu 572 410
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 893 856
- różnice kursowe z wyceny 8 0
- różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 49 49
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 500 466
- rezerwa na odprawy emerytalne 500 466
b) zwiększenia (z tytułu) 100 34
- aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne 100 34
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
e) stan na koniec okresu 600 500
- rezerwa na odprawy emerytalne 600 500

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 1 150 1 179
- rezerwa na świadczenia urlopowe 1 150 1 179
b) zwiększenia (z tytułu) 18 71
- aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 18 71
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
- 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 100
- aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 0 100
e) stan na koniec okresu 1 168 1 150
- rezerwa na świadczenia urlopowe 1 168 1 150

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie wystepuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 674 363
- rezerwa na rekrutację pracowników 90 0
- rezerwa na sprawy sądowe 0 0
- rezerwa na koszty marketingowe 179 153
- rezerwa na kary 0 0
- rezerwa na doradztwo podatkowe 175 90
- rezerwa na premie 0 0
- rezerwa na audyt finansowy 180 120
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 50 0
b) zwiększenia (z tytułu) 2 622 639
- rezerwa na rekrutację pracowników 0 90
- rezerwa na kary 170 0
- rezerwa na koszty marketingowe 1 084 179
- rezerwa na audyt finansowy 172 180
- rezerwa na premie 650 0
- rezerwa na zobowiązania sporne 370 0
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 30 0
- rezerwa na palety 60 0
- rezerwa na doradztwo podatkowe 86 140
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 0 50
c) wykorzystanie (z tytułu) 454 278
- rezerwa na sprawy sądowe 0 0
- rezerwa na koszty marketingowe 167 114
- rezerwa na rekrutację pracowników 90 0
- rezerwa na premie 0 0
- rezerwa na doradztwo podatkowe 51 45
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 11 0
- rezerwa na audyt finansowy 136 119
d) rozwiązanie (z tytułu) 108 50
- rezerwa na koszty marketingowe 12 39
- rezerwa na audyt finansowy 44 1
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 39 0
- rezerwa na doradztwo podatkowe 13 10
- rezerwa na kary - braki w dostawach 0 0
e) stan na koniec okresu 2 734 674
- rezerwa na rekrutację pracowników 0 90
- rezerwa na kary 170 0
- rezerwa na koszty marketingowe 1 084 179
- rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 0 50
- rezerwa na audyt finansowy 172 180
- rezerwa na doradztwo podatkowe 198 175
- rezerwa na premie 650 0
- rezerwa na zobowiązania sporne 370 0
- rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska 30 0
- rezerwa na palety 60 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 1 212 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 1 212 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 1 212 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczk 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) wobec innych jednostek 7 866 11 945
- kredyty i pożyczki 4 545 8 571
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 3 321 3 374
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 9 078 11 945

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 7 292 11 107
b) powyżej 3 do 5 lat 1 786 838
c) powyżej 5 lat 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 9 078 11 945

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 9 078 11 945
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
- 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 9 078 11 945

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
w tys.
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (inwestycyjny)
PKO BP S.A
Warszawa 7 725 w tys. 2 273 w tys. WIBOR 1M+2,3%marży 31.12.2025 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (inwestycyjny) CA BP S.A.
Wrocław 7 725 w tys. 2 273 w tys. WIBOR 1M+2,3%marży 31.12.2025 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą


Zgodnie z treścią Aneksu i Umową Kredytu zabezpieczenie wierzytelności
Banków z tytułu udzielonego kredytu stanowią w szczególności:-
przelew wierzytelności pienieżnej z umowy/umów ubezpieczenia
nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków obrotowych (zapasów)
znajdujących się w zakładach Kredytobiorców,-weksel
własny in blanco Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,-
pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi
Kredytobiorcy we wszystkich bankach prowadzących obsługę Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy i finansowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim na
aktywów nie będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że
zastaw ten będzie stanowić jedynie zabezpieczenie całości finansowania w
obu Bankach udzielonego WZPOW,- hipoteki umowne łączne do kwoty
łącznej 262 mln PLN na nieruchomościach gruntowych zabudowanych
stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości
położonej we Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie
znajdujących się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, a także
nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością MITMAR,-
zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych
Kredytobiorców, w tym również na środkach trwałych finansowanych z
Kredytu Inwestycyjnego,- umowa wsparcia na zasadach ogólnych zawarta
m.in.przez podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy PAMAPOL.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 6 652 12 442
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 4 379 12 442
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 379 12 442
- do 12 miesięcy 4 379 12 442
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- leasing 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 2 273 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 2 043 0
- pożyczki 2 043
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 231 0
- leasing 231
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
bc) wobec innych jednostek 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 0 0
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
- 0 0
cc) wobec pozostałych jednostek 39 904 46 416
- kredyty i pożyczki, w tym: 7 864 3 566
- kredyty 7 864 3 516
- pożyczki 0 50
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 107 2 419
- leasing finansowy 2 295 2 240
- faktoring 2 813 179
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 233 36 259
- do 12 miesięcy 22 233 36 259
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 731 1 652
- z tytułu wynagrodzeń 1 854 1 665
- inne (wg tytułów) 115 855
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 117 59
- ZFŚS 117 59
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 46 672 58 917

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 44 407 56 204
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 2 266 2 713
b1. w walucie w tys. EUR 474 624
po przeliczeniu na tys. zł 2 189 2 657
b2. w walucie w tys. GBP 6 8
po przeliczeniu na tys. zł 29 38
b3. w walucie w tys. USD 13 5
po przeliczeniu na tys. zł 48 18
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 46 672 58 917

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym PKO BP S.A. Warszawa 2 500 w tys. 0 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym w CA BP S.A. Wrocław 2 500 w tys. 0 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w PKO BP S.A. Warszawa 7 500 w tys. 2 864 w tys. WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w CA BP S.A. Wrocław 7 500 w tys. 2 864 w tys. WIBOR 1M+2% marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (Inwestycyjny) PKO BP S.A.
Warszawa 7 725 w tys. 568 w tys. WIBOR 1M+2,3% marży 31.12.2025 Zabezpieczenie kredytu konsorcjalnego opisane zostało po niniejszą tabelą
Kredyt konsorcjalny
Kredyt E w PLN (Inwestycyjny) CA BP S.A.
Wrocław 7 725 w tys. 568 w tys. WIBOR 1M+2,3% marży 31.12.2025 Zabezpieczenie kredytu konsorcjalnego opisane zostało po niniejszą tabelą
Kredyt obrotowy w PLN w CA BP S.A. Wrocław 7 500 w tys. 1 000 w tys. WIBOR 1M+2,6% marży 30.08.2021 Zabezpieczenie kredytu konsorcjalnego opisane zostało po niniejszą tabelą


Zgodnie z treścią Aneksu i Umową Kredytu zabezpieczenie wierzytelności
Banków z tytułu udzielonego kredytu stanowią w szczególności:-
przelew wierzytelności pienieżnej z umowy/umów ubezpieczenia
nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków obrotowych (zapasów)
znajdujących się w zakładach Kredytobiorców,-weksel
własny in blanco Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,-
pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi
Kredytobiorcy we wszystkich bankach prowadzących obsługę Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy i finansowy wraz z blokadą na rachunku maklerskim na
aktywów nie będących własnością Kredytobiorców z zastrzeżeniem, że
zastaw ten będzie stanowić jedynie zabezpieczenie całości finansowania w
obu Bankach udzielonego WZPOW,- hipoteki umowne łączne do kwoty
łącznej 262 mln PLN na nieruchomościach gruntowych zabudowanych
stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu i nieruchomości
położonej we Wrześni, oraz na nieruchomościach położonych w Kwidzynie
znajdujących się w wieczystym użytkowaniu WZPOW, a także
nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością MITMAR,-
zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) Kredytobiorców,-
zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych
Kredytobiorców, w tym również na środkach trwałych finansowanych z
Kredytu Inwestycyjnego,- umowa wsparcia na zasadach ogólnych zawarta
m.in.przez podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy PAMAPOL.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
- 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 505 2 637
- długoterminowe (wg tytułów) 2 273 2 403
- rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych 1 663 1 826
- otrzymane środki na poczet przyszłych świadczeń 610 577
- krótkoterminowe (wg tytułów) 232 234
- rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych 194 196
- dochodzone odszkodowania 38 38
- Fundusz prewencyjny 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 505 2 637

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitałów
własnych i liczby akcji.Wartość księgowa na jedną akcję =
rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję.Liczba
akcji na dzień 31.12.2020 r.: 34.750.050 szt. Kapitały własne: 119.445
tys. złLiczba akcji na dzień 31.12.2019 r.: 34.750.050 szt.
Kapitały własne: 114.980 tys. zł


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 19 351 19 062
- od jednostek powiązanych, w tym: 15 222 14 793
- od jednostek zależnych 15 222 14 793
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 4 129 4 269
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 4 129 4 269
- 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
- 0 0
Należności warunkowe, razem 19 351 19 062

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 98 849 96 085
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 94 719 91 816
- na rzecz jednostek zależnych 94 719 91 816
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 4 129 4 269
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 4 129 4 269
- 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- 0 0
Zobowiązania warunkowe, razem 98 849 96 085
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- a) Źywność przetworzona 244 404 202 674
- od jednostek powiązanych, w tym: 268 19
- od jednostek zależnych 268 19
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 244 136 202 655
- b) najem i transport 239 619
- od jednostek powiązanych, w tym: 48 87
- od jednostek zależnych 48 87
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 191 532
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 244 643 203 293
- od jednostek powiązanych, w tym: 316 106
- od jednostek zależnych 316 106
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 244 327 203 187

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 180 426 157 225
- od jednostek powiązanych, w tym: 316 106
- od jednostek zależnych 316 106
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 180 110 157 119
- a1)żywność przetworzona 180 187 156 606
- od jednostek powiązanych, w tym: 268 19
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 179 919 156 587
- a2) najemi i transport 239 619
- od jednostek powiązanych, w tym: 48 87
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 191 532
b) eksport 64 217 46 068
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 64 217 46 068
- b1)żywność przetworzona 64 217 46 068
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 64 217 46 068
- b2) najemi i transport 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 244 643 203 293
- od jednostek powiązanych, w tym: 316 106
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 244 327 203 187

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- a) Przychody ze sprzedaży towarów 11 848 9 690
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 11 848 9 690
- b) Przychody ze sprzedaży materiałów 995 449
- od jednostek powiązanych, w tym: 204 0
- od jednostek zależnych 204 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 791 449
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 843 10 139
- od jednostek powiązanych, w tym: 204 0
- od jednostek zależnych 204 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 12 639 10 139

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 9 633 7 973
- od jednostek powiązanych, w tym: 204 0
- od jednostek zależnych 204 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 9 429 7 973
- a1) Przychody ze sprzedaży towarów 8 874 7 608
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 8 874 7 608
- a2) Przychody ze sprzedaży materiałów 759 365
- od jednostek powiązanych, w tym: 204 0
- od jednostek zależnych 204 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 555 365
b) eksport 3 210 2 166
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 3 210 2 166
- b1) Przychody ze sprzedaży towarów 2 974 2 082
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 2 974 2 082
- b2) Przychody ze sprzedaży materiałów 236 84
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 236 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 12 843 10 139
- od jednostek powiązanych, w tym: 204 0
- od jednostek zależnych 204 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 12 639 10 139

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 5 744 5 673
b) zużycie materiałów i energii 167 246 153 261
c) usługi obce 26 389 23 331
d) podatki i opłaty 1 501 1 493
e) wynagrodzenia 27 489 25 815
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 5 954 5 439
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 345 3 038
- koszty reprezentacji i reklamy 1 565 1 517
- koszty ubezpieczenia 1 661 1 288
- koszty podróży służbowych 119 233
Koszty według rodzaju, razem 237 668 218 050
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 909 -6 709
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -2 614 -1 836
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -28 300 -27 916
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -18 828 -18 908
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 188 835 162 682

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 100 150
- rozwiązanie rezerwy na koszty marketingowe 100 150
b) pozostałe, w tym: 1 568 2 358
- nadwyżki inwentaryzacyjne 983 1 455
- odszkodowania, kary 144 275
- sprzedaż złomu i odpadów 118 141
- refaktury 6 153
- spisane przedawinione zobowiązania 26 3
- rozwiązane odpisy aktualizujące zobowiązania niefinansowe 0 0
- pozostałe przychody 291 331
Inne przychody operacyjne, razem 1 668 2 508

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 438 104
- rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne 118 104
- rezerwy na przyszłe zobowiązania 320 0
b) pozostałe, w tym: 5 173 4 831
- likwidacja zapasów 1 368 1 228
- niedobory inwentaryzacyjne 1 845 2 077
- reklamacje 405 471
- zapłacone kary, grzywny, odszkodowania 488 159
- amortyzacja know-how 99 99
- koszty napraw powypadkowych 118 89
- koszty refakturowane 6 154
- koszty sądowe 28 229
- koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnej 36 38
- koszty zaniechanej działalności basenowej 341 0
- spisane należności nieściągalne 0 0
- darowizny 358 70
- inne koszty operacyjne 81 34
- niewykorzystane moce produkcyjne 0 183
Inne koszty operacyjne, razem 5 611 4 935
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym: 1 000 0
- od jednostek zależnych 1 000 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
c) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 1 000 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek 32 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 32 0
- od jednostek zależnych 32 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 175 222
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 36
- od jednostek zależnych 0 36
- od jednostki dominującej 0 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 175 186
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 175 186
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 207 222

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 22 45
- zrealizowane -30 102
- niezrealizowane 52 -57
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) pozostałe, w tym: 70 40
Inne przychody finansowe, razem 92 85

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 459 555
- dla jednostek powiązanych, w tym: 66 0
- dla jednostek zależnych 66 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 393 555
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 393 555
- 0 0
b) pozostałe odsetki 818 984
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 56
- dla jednostek zależnych 0 56
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 818 928
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 818 928
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 277 1 539

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0
- zrealizowane 0 0
- niezrealizowane 0 0
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
- 0 0
c) pozostałe, w tym: 591 500
- prowizje od kredytów 241 162
- prowizje faktoringowe 322 304
- pozostałe koszty finansowe 28 34
Inne koszty finansowe, razem 591 500

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Udziały w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występują.
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 5 356 -9 289
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 405 4 025
- przychody wyłączone z opodatkowania -1 420 -359
- przychody i zyski bilansowe przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego 270 1 439
- przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego 781 890
- koszty i straty księgowe trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 2 476 1 599
- koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 10 009 4 761
- koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego -6 550 -4 305
- odliczenie strat podatkowych -5 000 0
- darowizny -160
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5 760 -5 264
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 094 0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 101 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 195 0
- wykazany w rachunku zysków i strat 1 195 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -304 -83
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
- 0 0
Podatek dochodowy odroczony, razem -304 -83

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy


Łączna kwota podatku odroczonego z ujętego w kapitale własnym i wartości
firmy lub ujemnej wartości firmy - nie występuje.


Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący wymienionych wyżej tytułów - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
Pozostałe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zysk za rok obrotowy 2020 w pełnej wysokości 4.465tys.zł zostanie
przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk/strata netto zanualizowany w sprawozdaniu rocznym równy jest
zyskowi/stracie netto.Zysk netto zanualizowany za 2020 rok:
4.465tys. złStrata netto zanualizowana za 2019 rok: -9.197tys.
złŚrednioważona liczba akcji zwykłych za 2020 rok =
średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych za rok 2020tj.
34.750.050 akcje.Średnioważona liczba akcji zwykłych za 2019 rok =
średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych za rok 2019 tj.
34.750.050 akcje.Zysk/strata na jedną akcję zwykłą = rozwodniony
zysk/strata na jedną akcję zwykłą.Zysk/strata na
jedną akcję zwykłą został obliczony jako iloraz zysku/straty netto
zanualizowanego (w tys. zł) i średnioważonej liczby akcji zwykłych (w
tys. szt.)Zysk na jedną akcję zwykłą za 2020 rok: 4.465 : 34.750 =
0,13zł/akcjęStrata na jedną akcję zwykłą za 2019 rok:
-9.197 : 34.750 = -0,26zł/akcję


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
Wyjaśnienie różnic w Rachunku przepływów pieniężnych 2020.pdfWyjaśnienie różnic w Rachunku przepływów pieniężnych 2020.pdf NOTA DO WYJAŚNIENIA RÓŻNIC W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW 2020
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
I. Zysk (strata) netto 4 465 -9 197
II. Korekty razem -5 056 13 462
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 943 5 892
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -70 1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 720 1 921
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 -1 200
5. Zmiana stanu rezerw 2 399 321
6. Zmiana stanu zapasów 453 -9 518
7. Zmiana stanu należności 6 990 8 398
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20 756 7 282
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -736 365
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -591 4 265

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2020_sig.pdfDodatkowe_informacje_i_objasnienia_za_2020_sig.pdf DODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Bartosz Półgrabia Wiceprezes Zarządu Bartosz Półgrabia
2021-03-31 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2021-03-31 Ryszard Szatkowski Wiceprezes Zarządu Ryszard Szatkowski
2021-03-31 Małgorzata Antczak Moszczyńska Członek Zarządu Małgorzata Antczak Moszczyńska
2021-03-31 Małgorzata Bednarek Członek Zarządu Małgorzata Bednarek

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Wioleta Bogdała Główny Księgowy Wioleta Bogdała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki