REKLAMA

Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki

2015-03-26 08:20
publikacja
2015-03-26 08:20
Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki
Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki
fot. istock / / Thinkstock

Jeśli firma przewozowa nieterminowo dostarczy przesyłkę, można żądać od niej odszkodowania. Nie zawsze jednak pokryje ono wszystkie poniesione szkody. W przewozach krajowych wysokość odszkodowania za nieterminowe wykonanie umowy powodujące szkody inne niż w samej przesyłce jest ograniczona do dwukrotności umówionego wynagrodzenia. Limit obowiązuje też w przewozach międzynarodowych.

Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki (fot. istock / Thinkstock)

Limit w przewozach krajowych

Do przewozów przesyłek na terenie Polski ma zastosowanie ustawa - Prawo przewozowe. Wprowadza ona dość istotne ograniczenia w wysokości odszkodowania od przewoźnika za nieterminowe przewiezienie przesyłki.

Zwłoka w przewozie może spowodować szkody w przesyłce (np. zepsucie przewożonej żywności) - przewoźnik odpowiada za takie szkody tak samo, jak za szkody spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki. Znacznie częściej jednak zwłoka w przewozie powoduje szkody niebędące szkodami w samej przesyłce. Przykładowo sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu kupującego w określonym terminie. Za przekroczenie tego terminu grożą mu kary umowne. Firma przewozowa przywozi towar z opóźnieniem, w wyniku czego kupujący nalicza sprzedawcy karę umowną. Sprzedawca poniósł więc szkodę inną niż w samej przesyłce. Może się okazać, że przewoźnik mu tej szkody nie zrekompensuje. Wynika to z tego, że wysokość odszkodowania za szkody inne niż w przesyłce jest ograniczona do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego (art. 83 ust. 1 Prawa przewozowego).

Nieterminowe dostarczenie przesyłki, które nie spowodowało szkody, nie pociąga za sobą konieczności zapłaty odszkodowania.

Nie można też w umowie z przewoźnikiem podwyższać limitu jego odpowiedzialności. Dominuje pogląd, że przepisy Prawa przewozowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że wprowadzenie do umowy przewozu postanowień przewidujących odpowiedzialność przewoźnika w innym zakresie niż określony w ustawie jest nieskuteczne. Również zastrzeżenie za opóźnienie w przewozie kary umownej wyższej niż dwukrotność przewoźnego jest nieskuteczne jako naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa przewozowego.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Przy przewozach krajowych roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem dwóch miesięcy od dnia jej wydania. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres trzech miesięcy.

Przewozy międzynarodowe

Przy drogowym przewozie przesyłek w transporcie międzynarodowych obowiązują inne przepisy. Należy stosować Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR. Przewiduje ona, że w razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może jednak przewyższyć kwoty przewoźnego (art. 23 ust. 5 Konwencji). Limit jest tu więc jeszcze niższy niż w przypadku polskiego Prawa przewozowego. Wyższe odszkodowanie można sobie zagwarantować, jeśli nadawca w porozumieniu z przewoźnikiem i za dodatkową opłatą wpisze do listu przewozowego tzw. kwotę specjalnego interesu w dostawie przesyłki na wypadek jej zaginięcia, uszkodzenia lub przekroczenia umówionego terminu dostawy (art. 26 Konwencji CMR). Wówczas limitem wysokości odszkodowania jest zadeklarowana kwota specjalnego interesu.

Z Konwencji CMR wynika, że nieważne są wszystkie klauzule umowne, które pośrednio lub bezpośrednio naruszają Konwencję, a więc również takie, które zmieniają limity odpowiedzialności przewoźnika. Jedyną dopuszczalną zmianą jest wprowadzenie do listu przewozowego kwoty specjalnego interesu w dostawie, która wyznacza limit odpowiedzialności. Na gruncie Konwencji CMR przyjmuje się, że ze względu na art. 41 Konwencji wprowadzanie do umów postanowień o karach umownych za opóźnienie w dostarczenie przesyłki nie jest dopuszczalne.

Termin przedawnienia roszczeń wobec przewoźnika z tytułu opóźnienia wynosi jeden rok, licząc od dnia wydania przesyłki (art. 32 ust. 1 Konwencji CMR). Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy (art. 30 ust. 3 Konwencji CMR).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173)

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz. U. z 1962 r. nr 49, poz. 238 ze zm.)

autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 2015-03-26

Rozliczanie umów cywilnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki